Innledning

Byggevareindustriens Forening er en selvstendig bransjeforening etablert i 1969. Foreningen er tilsluttet Byggenæringens Landsforening (BNL) og Næringslivets Hovedorganisasjon, og hadde ved utgangen av 2021 203 medlemsbedrifter.

Medlemmene har en samlet omsetning på ca. 20 mrd. kroner og vel 5.000 ansatte.

Byggevareindustriens Forening er en materialuavhengig forening som samler et bredt spekter av byggevareprodusenter.

Foreningens visjon er: en lønnsom og konkurransedyktig norsk byggevareindustri som er ledende på bærekraftige løsninger. 

Vi skal være en faglig anerkjent forening der vi synliggjør og sikrer norske produkter og produsenters tilgang til markedet, med følgende strategiske mål: 

 • Vi har et seriøst byggevaremarked med effektive og rettferdige konkurransevilkår 
 • Vi fremmer bruk av livsløpsbasert miljødokumentasjon som underlag for utvikling og etterspørsel av klima- og energieffektive og sirkulære byggevarer 
 • Vi sikrer produsentenes interesser i digitaliseringen av byggenæringen 
 • Vi arbeider for positivt omdømme for norsk byggevareindustri 

Leders oppsummering av 2021

Adm. dir. Jøns Sjøgren.

2021 ble det andre korona-året, som påvirket både samfunnet og byggevareindustrien. Året ble preget av at vaksinene kom på markedet med håp om normalisering og gjenåpning.  Samtidig var det stadige nye mutanter av viruset, som resulterte i nye smittebølger og nedstengninger.  

Til tross for pandemi opplevede byggenæringen og norsk byggevareindustri et år med bra etterspørsel og god byggeaktivitet. Smittevern på byggeplass og i produksjon var blitt en rutine man var blitt vant med. I følge Boligprodusentene ble det solgt 33 431 nye boliger og fritidsboliger i 2021, som var 5 % over 2020. Total igangsetting av boliger og fritidsboliger i 2021 var på 31 056 enheter, 11 % over 2020.  

Det innenlandske salget av byggevarer i 2021 endte 5,7 % høyere enn 2020. Den samlede omsetningen for utvalget av bedrifter som rapporterer til vår statistikk er ca NOK 11,5 mrd.  Salget var litt tregt de 2-3 første månedene, men tok seg opp på forsommeren. Juni var den beste salgsmåneden i 2021 sammenlignet med samme måned i 2020. Utover høsten flatet salget noe ut, men på et relativt bra nivå.  Statistikken omfatter salg, nominelle priser, til det norske markedet for fakturerte ordrer. Indeksen er ikke korrigert for inflasjon, og tallene inneholder derfor både pris og volumendringer. Dersom man skulle korrigere for inflasjon og prisøkninger, antas det at volumet på byggevaresalget gikk noe ned i 2021. 

Til tross for god etterspørsel er det er skyer på horisonten. Det er mange usikkerhetsmomenter og det er vanskelig å budsjettere og planlegge fremover. Den største utfordringen for mange produsenter i 2021 var nok den galloperende prisøkningen på råvarer, transport og tilleggskostnader i forbindelse med Corona. Det siste tilskuddet i kostnadsgaloppen ble økte energipriser. Flere medlemmer har gitt tilbakemelding på at man ikke klarer å få ut prisøkningene fort nok i markedet, noe som vil redusere resultatmarginene. Økte materialpriser har allerede slått ut i økte byggekostnader. Vi ser tendenser til økt inflasjon og renteøkning. Vi ser i spenning på hva dette vil bety for etterspørselen utover høsten 2022. 

Hvis vi skal nå målene i Parisavtalen om kutt i utslipp av klimagasser, vil det kreve en omstilling som omfatter alle samfunnsområder. Mange bransjer og bedrifter i byggenæringen har innsett klimaalvoret, og har startet arbeidet med å redusere klimagassutslipp. Men det koster. Byggevareindustrien må investere i mer miljøvennlige utstyr og produksjonslinjer, og ta økte kostnader som følge av at transportbransjen skal omstille seg til fossil- og utslippsfrie kjøretøy. I tillegg kommer prisøkningene nevnt ovenfor på råvarer og energi. Byggevareindustrien forventer at det offentlige så vel som private byggherrer, går foran og viser at det er betalingsvilje for grønne løsninger, og at klima og miljøvennlige byggevarer vektes høyere i anbud. 

Et viktig konkurransefortrinn for norske byggevareprodusenter har tradisjonelt vært tilgang billig energi. Den siste tids kraftige prisøkning på strøm, medfører at stat og kommuner nå i er ferd med å kaste bort dette konkurransefortrinnet. Vi må sørge for å sikre en langsiktig og forutsigbar tilgang på fornybar energi til norsk byggevareindustri til en rimelig penge. Dette er avgjørende for å beholde norske arbeidsplasser i en viktig distriktsnæring. Høye og uforutsigbare energipriser vil også skrinlegge planene om å elektrifisere produksjonen for de som ikke allerede har gjort det, med uønskede klimagassutslipp som konsekvens.  

Staten må også ta energieffektivisering mer på alvor. Norge vil få kraftunderskudd allerede fra 2026 (analyser fra Statnett). Ved å oppgradere eksisterende bygningsmasse gjennom passive energitiltak, varmepumper og solenergi kan vi i løpet av de neste 10 årene frigjøre opptil 20 TWh kraft pr år. Dette vil også ha betydelig sysselsettingseffekt samt at bygningsmassen får lengere levetid. 

En viktig milepæl i digitaliseringsarbeidet i 2021 var etableringen av PDT Norge. Gjennom foreningen PDT Norge, har ønsker myndighetene (Dibk) og en rekke bransjer i byggenæringen å utvikle, forvalte og distribuere digitale produktdatamaler (PDT). Disse datamalene vil være en standardisert struktur på hvordan byggevareprodusenter kan dokumentere sine produkter på en entydig og maskinlesbar måte.   

Vi ser frem til å kunne bidra for en fortsatt sterk norsk byggevareindustri i en bærekraftig norsk byggenæring. 

Jøns Sjøgren 

Adm. direktør 

Vi synliggjør og sikrer norske produkter og produsenter fortrinn mot markedet

Jøns Sjøgren, Administrerende direktør

Om Byggevareindustriens Forening

Styre og komiteer

 
Styret:
 • Arne Jebsen - Adm.dir. Hunton Fiber AS (styreleder)
 • Hilde Kristin Herud - Adm. dir. Norgips AS (nestleder) (gått ut av styret 31. mars 2022)
Styremedlemmer:
 • Audun Harridsleff - Adm.dir. Contiga AS
 • Lars Gaustad - Adm. dir. Glava AS (gikk ut av styret i jan 2022)
 • Erik Øyno - Adm. dir. Protan AS
 • Isak Berntsen - Adm.dir. Element Nor AS
 • Jan Endre Vartdal - Adm.dir. Vartdal Plast

Det ble gjennomført 4 styremøter i 2021, hvorav en 2 dagers strategisamling.

Foreningens valgkomité: 
 • Bjørnar Gulliksen - Isola AS (leder)                 
 • Trond Hagerud - Mapei AS
Administrasjon: 

Byggevareindustrien hadde i utgangen av 2021 3 ansatte; Jøns Sjøgren, Trine Dyrstad Pettersen og Nini Mollatt. 

Representasjon i andre fora:
 • Styret i EPD Norge (nestleder) - Jøns Sjøgren  
 • Styret i PDT Norge (styreleder) - Jøns Sjøgren 
 • DiBK forum for markedstilsyn - Jøns Sjøgren 
 • SINTEF Byggforsks tilsynskomité - Jøns Sjøgren 
 • Diverse komiteer i Standard Norge/CEN/ISO - Trine Dyrstad Pettersen / Jøns Sjøgren 
 • EPD Norge Brukerforum - Trine Dyrstad Pettersen 
 • NGBCs strategiske rådgivningsgruppe - Trine Dyrstad Pettersen 
 • Styret i Kontrollrådet - Jørn Tveite, Skarpnes AS 
 • Leder av ISO TC 59 SC13 - Jøns Sjøgren 
 • Leder av valgkomiteen buildingSMART International - Jøns Sjøgren 
 • EBAs KEM-utvalg - Trine Dyrstad Pettersen 
 • Byggforskseriens utvalg - Trine Dyrstad Pettersen 
 • Styret i Construction Products Europe (CPE) - Jøns Sjøgren 
 • Komite SN/K 262 Kjøp av byggevarer - Rune H. Petersen, Heydi 
 • Sustainable workings Group CPE - Trine Dyrstad Pettersen 
 • Sektorstyret Bygg, Standard Norge - Terje Rønning, Heidelbergcement Norway AS 
 • Task Group Fire i CPE - Ola H. Olsen, Steni AS 
 • Task Group Digitalisation CPE - Jøns Sjøgren 
 • Styret GS1 Norge - Jøns Sjøgren 
Foreningen er medlem av: 
 • buildingSMART Norge
 • PDT Norge
 • Grønt Landtransportprogram (NHO)
 • Standard Norge
 • Næringslivsringen ved NTNU
 • Fagrådet for Våtrom
 • Construction Products Europe
 • European Panel Federation

Eierinteresser  

Norsk Byggtjeneste AS

www.byggtjeneste.no www.nobb.no  

Byggevareindustrien har en eierandel i Norsk Byggtjeneste (NBT) på 50 %, mens det øvrige er fordelt med 16 % på Virke Byggevarehandel og 34 % på BGF-fondet (Bygningsartikkel Grossistenes Forening). 

Norsk Byggtjeneste's visjon er:  «Norsk Byggtjeneste – BAE-næringens produktbibliotek og foretrukne samarbeidspartner for effektiv handel.» Selskapets aktivitet er knyttet til elektronisk informasjon om produkter og regelverk. Selskapet har hatt en meget positiv utvikling i 2021, med fokus på produktutvikling og synlighet i markedet, kvalitet og effektiv drift. Overtagelse av varedatabasen fra Norske Rørgrossister Forening (NRF-databasen) har bidratt til ytterligere styrking av posisjon. 

NOBB lanserte i september 2021 en ny versjon av vareierløsning Selskapet viderefører et høyt fokus på markedsorientering og utvikling av produktene og samordningen av de to databasene man nå vil forvalte og har gode forventninger til 2022.   Det er stor interesse i byggenæringen for våre produkter og tjenester i en stadig mer digital BAE-næring 

Byggevareindustrien er representert i selskapets styre med: 

Jon Karlsen, (Glava AS), Bjørnar Gulliksen (Isola AS) og Jøns Sjøgren. De øvrige representanter i styret har vært Carl Otto Løvenskiold (BGF),  Jørgen Hannestad (BGF) og Audun Løhre (BGF). 

Bygg Reis Deg AS

www.byggreisdeg.no

Byggevareindustrien eier 51 % av aksjene i Bygg Reis Deg AS og BGF-fondet 49 %.  

Bygg Reis Deg gjennomførte i slutten av oktober 2021 den 29. Bygg Reis Deg messen. Messen ble arrangert over 4 dager og hadde 34.443 besøkende og 375 utstillere.  I tillegg til selve messen ble det produsert mer enn 50 timer med seminarinnlegg og konferanser under merkenavnet «Det Norske Byggemøtet» fordelt på 3 åpne scener og et tv-studio. Det var blant annet både en topplederkonferanse og Byggenæringens Innovasjonskonferanse. Bygg Reis Deg 2021 hadde en reduksjon på 25% i antall utstillere og 21% i antall besøkende som følge av covid 19 pandemien. Det var lenge usikkert om vi i det hele tatt kunne arrangere messe i 2021, og vi er tilfredse med at samfunnet hadde et åpent vindu i oktober.   

Byggevareindustrien er representert i selskapets styre med Trond Hagerud (leder), Kristin Røed-Eriksen (Saint-Gobain Byggevarer AS) og Jøns Sjøgren. Fra BGF-fondet sitter Carl Otto Løvenskiold, Erik Tønnesen og Eirik Idolf Grønlie.  

Bransjen og markedet i 2021

Tall fra Prognosesenteret viser at totalmarkedet (produksjonsverdien) innenfor bygg gikk opp 2,6 % i 2021 til 373,7 mrd kroner. Det var nye boligbygg som hadde den største oppgangen på 7,2 %.

Nasjonalt produsentsalg av byggevarer

Det innenlandske salget av byggevarer i 2021 endte 5,7 % høyere enn 2020. Den samlede omsetningen for utvalget av bedrifter som rapporterer til statistikken var 11,5 mrd. NOK.  

Salget var litt tregt de 2-3 første månedene, men tok seg opp på forsommeren. Juni var den beste salgsmåneden i 2021 sammenlignet med samme måned i 2020.  Utover høsten roet flatet salget noe ut, men på et relativt bra nivå.  

Statistikken omfatter salg, nominelle priser, til det norske markedet for fakturerte ordrer. Indeksen er ikke korrigert for inflasjon, og tallene inneholder både pris og volumendringer.  

Det har vært en unormal prisøkning for flere byggevarer i 2021. Dette skyldes bl.a. økte råvare- og fraktpriser, samtidig som etterspørselen har vært høy.  Dersom man skulle korrigere for inflasjon og prisøkninger, antas det at volumet på byggevaresalget har gått noe ned i 2021.

Ser mer info om Tall og fakta

Aktiviteter i Byggevareindustriens Forening

Medlemsmøter

Foreningen har avholdt flere digitale seminarer for medlemmene hvor temaer var bl.a. Digitalisering, Avfallsfrie byggeplasser, Produktdata i en maskinlesbar verdikjede, Trebasert emballasjeavfall og ny prognosetjeneste.  

Byggevareindustriens generalforsamling ble avholdt 11. mai på Teams med god deltakelse.   

Byggevareindustriens tradisjonelle studietur gikk i 2021 til Bodø. Studieturen ble innledet med en spennende presentasjon av Bodø kommunes prosjekt for flyttingen av flyplassen og mulighetene det gir for byen Ny by – Ny flyplass. Deretter besøkte vi Nordland Betong AS hvor vi fikk en omvisning i deres produksjonslokale før vi dro ut og så på byggeprosjekter i området. 

Foreningens årlige høstmøte ble avholdt den 18. november med 27 deltagere med ulike innledere knyttet til temaer på Byggevaremarkedet – hva skjer i 2022? Digitalisering – klimadata, vareinformasjon og logistikk. Vi hadde innlegg om økonomi fra Prognosesenteret og innlegg om digitalisering fra Mestergruppen og Norsk Byggtjeneste. 

Utvalg

Teknisk forum

Byggevareindustriens Tekniske forum er et tilbud for medlemsbedriftene der administrasjonen informerer om relevante saker knyttet til regelverk, markedskrav, standardisering med mer samt at det diskuteres mulige innspill knyttet til relevante saker som administrasjonen tar med i videre arbeid. Eksempler på saker i 2021 har vært klimakrav og sirkulære krav i Teknisk forskrift (TEK), krav knyttet til ombruk i dokumentasjonsforskriften (DOK), taksonomien, sirkulær økonomi, revisjon av BREEAM Nor. Forumet har hatt 4 møter i 2021 der alle har vært på Teams 

Digitalt forum

Det ble i 2021 avholdt flere Teams møter i dette forumet. Hovedfokuset er digitaliseringen av vareinformasjon.

Dette er en fin arena der medlemsbedrifter kan dele praktiske erfaringer og utfordringer vedr digitale produktdata.

Det har vært en nyttig møteplass med godt oppmøte fra mange bedrifter.

Forhandlingsutvalg - overenskomst for byggeindustrien

Byggevareindustrien har 3 representanter i forhandlingsutvalget for "Overenskomst for byggeindustrien". I tariffperioden, frem tom hovedoppgjøret 2022, var Byggevareindustriens representanter:

 • Kjersti-Lill Lund, St. Gobain Byggevare AS
 • Elin Røed, Contiga AS
 • Trygve Martinsen, Alloc AS

Takprodusentenes Forskningsgruppe - TPF

Byggevareindustriens Forening har siden 2015 hatt sekretariatet for Takprodusentenes Forskningsgruppe (TPF). TPF er en sammenslutning av bedrifter som arbeider med taktekking på flate tak i form av produksjon og leveranse av materialer eller utførelse av tekkearbeider, og mange av medlemmene i TPF er også medlemmer av Byggevareindustriens Forening.

Bransjepolitikk

BNL ivaretar den overordnede næringspolitikken for Byggevareindustrien. Vi er allikevel engasjert i bransjespesifikke problemstillinger.  

Byggevareindustriens Forening har de siste par årene hatt tett samarbeid med et energinettverk med et 20-talls bransje-, forbruker- og miljøorganisasjoner der man utveksler og samarbeider om felles politisk påvirkning knyttet til energi- og effektrelevante problemstillinger. I tilknytning til valget har det vært betydelig kontakt med ulike politiske partier for å øke oppmerksomheten knyttet til energieffektivisering av eksisterende bygg som en viktig del av det grønne skiftet. I etterkant av valget har temaet vært behovet for revidert mandat for Enova til også å omfatte energieffektivisering og støtte til velkjente løsninger.  

Gjennom hele 2021 har også nettverket spesielt jobbet med ny nettleie-modell som var planlagt innført fra januar 2022. Her har hovedfokus vært at energileddet i nettleien skal bli så høy som mulig for å unngå at de nye nettleie-modellene bidrar til mindre lønnsomhet til energieffektivisering og lokal energiproduksjon, samt forståelig og forutsigbare modeller for husholdningene. Det har vært kontakt med flere politiske partier om saken, og rett før jul ble det vedtatt å utsette innføring av ny nettleiemodell.    

Deltagelse i  BNLs miljøforum 

BNL arrangerer månedlig møte for det interne Miljøforumet hvor Byggevareindustrien har fungert som leder i 2021. Her tas miljørelevante saker opp som har relevans på tvers av bransjeorganisasjonene med mål om gjensidig informasjon og diskusjonsfora for mulig felles utspill i enkeltsaker.  

KEM – EBA 

Byggevareindustrien deltar sammen med BNL som de eneste medlemmene utover EBA egne medlemsbedrifter. I dette utvalget formidles og diskuteres miljøsaker som har spesiell relevans for entreprenørene. Myndighets- og markedsrelaterte miljøkrav, deriblant klimakrav til materialer og ombruk i TEK og DOK, emballasje og avfall, dokumentasjon av helse- og miljøfarlige stoffer i byggevarer og EBAs 10 strakstiltak er eksempler på saker i 2021.  

Byggevareindustriens Forening gjennomførte et felles frokostmøte om trebasert emballasje i samarbeid med EBA med god deltakelse fra foreningens medlemsbedrifter og innlegg fra Byggevareindustriens medlemmer 

Grønt materialforum 

Byggevareindustrien arrangerer sammen med Grønn byggallianse felles møter i Grønt materialforum som er en felles møteplass for medlemmer i de to organisasjonene. Dette er en fin møteplass for medlemmer av Byggevareindustrien å være i kontakt med resten av verdikjeden for å diskutere felles muligheter og utfordringer knyttet til ulike klima- og miljørelevante problemstillinger. I 2021 har det vært arrangert 3 slike møter med hhv tema innen klimagassutslipp, ombruk og materialgjenvinning. På møtene har det møtt mellom 50 og 70 deltakere. 

Politikk - Høringer 

Innspill på relevante høringer er en av aktivitetene som foreningen benytter for å påvirke relevante forutsetninger for medlemsbedriftene og byggenæringen. I 2021 sendte foreningen inn høringssvar i tilknytning til klimaplan 2021-2030, ny forskrift om energikartlegging i store foretak, klimabaserte energikrav, endring av DOK i tilknytning til ombruk av byggevarer og miljøkrav i betongproduksjon.  

 

Prioriterte arbeidsområder

Standardisering  

Vi er aktive i flere komiteer i Standard Norge, samt i både CEN og ISO.  Foreningen er representert i sektorstyret Bygg i Standard Norge og leder en teknisk komite i ISO; ISO/TC 59 "Buildings and civil engineering works".  Et av standardiseringsaktivitetene som ble iverksatt i 2021 var revisjon av NS 8409 Kjøp av byggevarer. Målet er å få en mer balansert kontrakt som regulerer kjøp og salg av byggevarer. Komiteen ledes av prof. Lasse Simonsen og Byggevareindustrien er representert ved Rune Petersen, Heydi.  

 
Seriøst byggevaremarked og markedstilsyn

Byggevareindustrien jobber for et seriøst byggevaremarked med effektive og rettferdige konkurransevilkår. En av de største truslene mot et seriøst byggevaremarked er direkteimport av byggevarer der den utførende har med seg egenimporterte materialer i leveransen. Vi deltar i DiBKs arbeid med tilsyn av byggevarer, samt at  vi følge opp Byggevareforordningen, produkttilsyn og sertifiseringsordninger. Direktoratet for byggkvalitet startet i 2021 et  omfattende tilsyn med behandlet utvendig trekledning. 

 
Energi og miljø

Sirkulær økonomi og klimagassutslipp har på samme måte som foregående år vært de mest fremtredende temaene knyttet til energi og miljø også i 2021.  

Innføring av klimakrav til materialer i Teknisk forskrift er også forsinket der opprinnelig plan var å innføre kravene 1.1.2022. I høringsrunden var det massiv støtte fra byggenæringen om å innføre klimakrav til materialer, men mange etterlyste mer ambisiøse krav enn det som var foreslått.  

I løpet av høsten har Byggevareindustrien sammen med Boligprodusentene arbeidet med en veileder for utarbeidelse av klimagassutslipp i TEK etter oppdrag fra Direktoratet for byggkvalitet (DiBK). Foreningen tror derfor at det vil bli innført klimakrav til materialer i TEK i løpet av 2022, men er som alle andre uvitende om hvordan de endelige krav vil være utformet. Veilederen vil bli ferdigstilt når vi vet hvilke krav som blir gjeldende. 

Grønn byggallianse hadde planer om å lansere ny versjon av BREEAM Nor med økt fokus på klimagassutslipp og sirkulær økonomi i slutten av 2021, men på grunn av forsinkelser i innføring av klimakrav i Teknisk forskrift er lanseringen utsatt til slutten av februar 2022. Da vil det bli krav til klimagassberegninger for alle BREEAM-bygg, og at disse vil være mer omfattende enn kravene i TEK. Videre vil det bli mer fokus på avfall, ombruk og tilrettelegging for fremtidig ombruk i BREEAM-bygg.  

EPDer er da sentral dokumentasjon som brukes når klimagassutslipp skal dokumenteres på byggnivå. Byggevareindustrien har også vært en av pådriverne i at det utarbeides en europeisk og internasjonalt standard for maskinlesbare EPDer som vil inngå i en komplett produktdatamal. Denne standarden vil formelt vedtas Q1 2022, men allerede på tampen av 2021 igangsatte Byggevareindustrien et prosjekt der denne standarden blir implementert i alle byggrelaterte EPD-generatorer fra lca.no.  

Byggevareindustrien har også i 2021 hatt et tett samarbeid med energinettverket som beskrevet under Politikk.  

Grønt landtransportprogram er et forpliktende offentlig-privat samarbeid for å realisere det grønne skiftet i den landbaserte næringstransporten. Målet å bidra til å halvere klimautslippene fra transport innen 2030. Programmet er organisert under  NHO, og Byggevareindustrien er med i styringsgruppen. 

Vi fremmer bruk av livsløpsbasert miljødokumentasjon som underlag for utvikling og etterspørsel av klima- og energieffektive og sirkulære byggevarer

Digitalisering

Et av våre strategiske mål er å sikre produsentenes interesser som eier av digital vareinformasjon.  

En overgang til en mer sirkulær byggenæring vil kreve mer bærekraftige materialer, ombruk og materialgjenvinning. For å dokumentere at bygg og byggematerialer oppfyller kravene, må man vite hva man måler og hvordan. Et betydelig bidrag til en sirkulær byggenæring er derfor at det utvikles et felles system for hvordan egenskapene til byggevarer entydig dokumenteres. Digitalisering, maskinlesbar produktdokumentasjon basert på standarder og felles spesifikasjoner er en forutsetning for å lykkes. Løsningen ligger i å utarbeide såkalte produktdatamaler, PDT. 

I mars 2021 ble, PDT Norge etablert av flere bransjeforeninger med formål å sørge for at det kommer på plass en IT-plattform for utvikling, forvaltning og distribusjon av PDTer. Myndighetene v/Dibk er med på dette samarbeidet. Se mer på www.pdtnorge.no  

Produktdatamalene blir en slags "standard" som varedatabaser og PIM-systemer skal forholde seg til. Dette vil være svaret på markedskravet om entydige maskinlesbare produktegenskaper.

Gjennom styrearbeid i Norsk Byggtjeneste ønsker vi å påvirke NOBB til å ivare ta vareprodusentenes interesser, samt å utvikle tjenester som forbedrer informasjonsflyten til kunder og brukere av byggevarer. 

Det har vært arrangert jevnlige medlemsmøter på Teams med digitalisering av vareinformasjon som tema.

 

PDT Norge 

www.pdtnorge.no

PDT Norge er en nøytral, not-for-profit organisasjon som eies, driftes og forvaltes i fellesskap av aktørene i byggenæringen og myndigheter. Foreningen har til formål å fremme standardisering av utveksling av produktinformasjon i bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen ved å utvikle, forvalte og distribuere digitale produktdatamaler (PDT), iht. standardene NS-EN ISO 23386 og NS-EN ISO 23387. 

Foreningen skal på vegne av sine medlemmer:  

 • ivareta samfunnets, det offentliges og byggenæringens interesser i å tilgjengeliggjøre produktegenskaper på en enhetlig, standardisert og maskinlesbar måte 
 • identifisere og konkretisere markedskrav og kundebehov om å levere maskinlesbar produktinformasjon 
 • koordinere arbeidet med produktdatamaler med tilsvarende initiativ i Norden og Europa 
 • ivareta både store og små bedrifter og prinsipper om like muligheter og konkurransevilkår 
 • rasjonalisere arbeidet og redusere kostnaden ved å levere digitale produktdata 
 • sørge for etablering og drift av en uavhengig plattform for utvikling, forvaltning og distribusjon av PDT'er 
 • stimulere og legge til rette for markedsutvikling av løsninger for dette formålet stimulere til digitalisering av produktstandarder 

Vi sikrer produsentenes interesser i digitaliseringen av byggenæringen

Kommunikasjon - sosiale medier

Vi arbeider for positivt omdømme for norsk byggevareindustri, og vi har en ambisjon å skape oppmerksomhet knyttet til industrien og dens betydning for bedre og mer effektive byggeprosesser og bærekraftige bygg og anlegg.  

Basis for foreningens kommunikasjon er våre hjemmesider. I tillegg deler vi aktuelle saker på Facebook og LinkedIn.  

Vi opplevde en økt trafikk på våre nettsider i 2021. Mye skyldes nok korona også i 2021, men også prosjektet "50 byggevareinnovasjoner" som har blitt flittig besøkt i år også. 

Total ble det publisert 50 artikler i 2021. Trafikken på nettsidene økte med 3 % sammenlignet med 2020. På Facebook hadde vi 72 saker og vi har økt antall følgere. 

Prosjekter

50 byggevareinnovasjoner

Det skjer mye spennende produktutvikling og innovasjon blant våre medlemsbedrifter. Vi har derfor utfordret foreningens medlemmer til å spille inn store og små byggevareinnovasjoner for å vise mangfoldet av produkter og tjenester som kan bidra til en mer bærekraftig byggenæring. Vi satte ambisjonen til 50 innovasjoner og hadde ved årets slutt omtalt 46 innovasjoner fra medlemsbedrifteneSe produktene og les mer her.

Vi arbeider for positivt omdømme for norsk byggevareindustri

Samordningsrådet for digitalisering

En av konklusjonene i rapporten Digitalt veikart 2.0 var å opprette et nasjonalt råd der offentlig og private aktører kunne arbeide videre med overordne spørsmål og aktiviteter vedr digitalisering av byggenæringen. 

Nikolai Astrup opprettet i 2021 "Samordningsrådet for digitalisering" med formål om å legge til rette for effektive prosjekterings- og byggeprosesser, bærekraftig forbruk, ombruk og for digitalisering.  

I perioden 2021-2023 skal rådet særlig prioritere å: 

 • Skaffe seg en oversikt over mulighetene knyttet til digitalisering, og potensialet i å ta i bruk ny teknologi og flyt av produktinformasjon  
 • Opprette et godt samarbeid med brede deler av næringen 
 • Stimulere BAE-næringen til å sette i gang piloter knyttet til å effektivisere digital dataflyt i verdikjeden 
 • Det skal vektlegges å fremskaffe dokumentasjon av sentrale brukerbehov med tilhørende gevinstpotensial 

Sekretariatet ble lagt til buildingSMART Norge og Byggevareindustrien er representert rådets styre.  

 

Prognoser og statistikker

Byggevareindustrien har en avtale med Prognosesenteret om utarbeidelse av bransjestatistikk og et  prognosesamarbeid sammen med BNL.  

Byggevareindustriens egen salgsstatistikk distribueres månedlig og er en viktig indikator for bransjen der den enkelte produsent kan sammenligne seg opp mot bransjesnittet løpende månedlig.  

I 2021 har det blitt arbeidet med en ny Tall og fakta side på våre hjemmesider.

Gå inn her for å se vår nye Tall og fakta side

Covid-19

2021 var også et år i koronaens tegn. Det var nye perioder med hjemmekontor og strenge smittevernregler. Heldigvis kom vaksinen på plass og de fleste fikk 2 doser i løpet av året. Byggeplassene gikk tilnærmet som normal, og de fleste bedrifter håndterte smittevernet på en utmerket måte.

Samfunnet var tilnærmet helt åpnet fra slutten av september til midten av desember.  Da fikk vi arrangert Bygg Reis Deg, medlemstur til Bodø og foreningens Høstmøte.

 

Medlemsfordeler

Som medlem i Byggevareindustriens Forening  er du også en del av landsforeningen BNL - Byggenæringens Landforening og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). 

NHO  er Norges største interesseorganisasjon for bedrifter i Norge. Gjennom medlemskapet får du tilgang til en rekke fordeler. Juridisk rådgivning, faglig bistand, attraktive møteplasser, nyttige verktøy, relevante kurs og rabatterte innkjøpsordninger er noen eksempler. 

Benytt deg av medlemsfordelene og få mest mulig ut av medlemsskapet. Det lønner seg!

NHO Digitale håndbøker 
Personal-, HMS- og lederhåndbøker fra NHO

Gjør rutiner, regler og retningslinjer tilgjengelig for bedriftens ansatte på mobil, nettbrett og desktop. Vi tilbyr personalhåndbok, HMS-håndbok og en håndbok for å samkjøre bedriftens ledere. Håndbøkene er et produkt for medlemmer i NHO. De er raske å ta i bruk og rimelige i innkjøp.

Les mer om håndbøkene her

Forsikringer  og pensjon

Byggevareindustrien tilbyr våre medlemmer som det er aktuelt for å benytte seg av NHO Forsikring og NHO Pensjon som har avtale med Storebrand.  

Arbinn – hjelp for ledere

På NHOs Arbeidsgiverportal Arbinn.no har NHOs advokater og eksperter laget verktøy og veiledere som hjelper deg som er arbeidsgiver og har personalansvar. 

BNL – Byggenæringens Landsforening

Byggevareindustrien er en av 14 bransjeorganisasjoner som er med i BNL.  Tilsammen har BNL 3000 medlemsbedrifter og sysselsetter mer enn 67000 ansatte. BNL ble etablert i 1997 og er i dag den tredje største landsforeningen i NHO. 

BNL håndterer i første rekke arbeidsgiveriet for Byggevareindustriens medlemmer. BNL har ansvar for tariffavtalene i byggenæringen med tilhørende tariffrevisjoner, fortolkning og tvistebehandling. BNL tilbyr også medlembedriftene veiledning i kollektiv og individuell arbeidsrett, kurs i rådgivning innenfor HMS.  

BNL skal jobbe med den næringspolitikken som bransjene står sammen om. Nina Solli ble i november 2021 ansatt som ny adm. direktør i BNL.

Internasjonalt samarbeid

Construction Products Europe

Byggevareindustrien er medlem av den europeiske byggevareorganisasjonen Construction Products Europe. CPE er en materialnøytral forening med sete i Brussel med mål om fremme fri bevegelse av byggevarer i det indre markedet. Jøns Sjøgren sitter i styret.

CPE konsentrerer i hovedsak sin virksomhet mot det som skjer på EU-nivå med berøring til byggevareindustrien, dvs. oppfølging i forhold til EU-direktiver, bærekraft miljøkrav, standardisering, forskning mv. I 2021 har det vært særlig fokusert på revisjon av byggevareforordningen, SMART CE merking og sirkulærøkonomi. CPE har flere faglige arbeidsgrupper som også medlemsbedrifter kan engasjere seg i.

https://www.construction-products.eu/

European Panel Federation (EPF)

Vi er også medlem av EPF, som er foreningen for de som produserer trebaserte plater. EPF har medlemmer i 25 land. Europas trepanelindustri omsetter for rundt 22 milliarder euro hvert år, skaper over 100.000 arbeidsplasser direkte og teller mer enn 5 000 bedrifter i Europa.

https://europanels.org/

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: