Vedtekter for Byggevareindustriens forening

Vedtatt i generalforsamling 4. juni 1984 med senere endring, sist 8.mai 2023.

 1. Navn og sete 
  Foreningens navn er Byggevareindustriens Forening med forkortelse Byggevareindustrien. 
  Foreningen har sitt sete i Oslo.  
 2. Formål 
  Foreningens formål er: 
  - å samle landets byggevareprodusenter i et fellesskap som kan bidra til å oppnå bedre rammevilkår og større innflytelse på forhold som angår byggevirksomheten i landet. 
  - å representere medlemmer eller grupper av medlemmer i spørsmål av felles interesse overfor enkeltbedrifter, næringsorganisasjoner, offentlige myndigheter og andre. 
  - å ivareta medlemmenes interesser når disse best kan fremmes gjennom felles opptreden. 
  - å skape forum for informasjon, opplæring og meningsutveksling om bransjens utvikling, og således bidra til økt kompetanse innen bransjen og gode forhold mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, søke å avverge arbeidstvister og søke å bilegge eventuelle slike tvister. 
  - å gi medlemmene informasjon og veiledning angående lønns- og arbeidsvilkår.
 3. Medlemskap 
  Produsenter av byggevarer i Norge kan søke medlemskap i foreningen. Medlemmenes produkter skal være av betydning for bygget og omsetningen ha en rimelig størrelse. Søknad om medlemskap sendes til styret, som avgjør saken. 
  Eventuelt avslag kan ankes til generalforsamlingen. 
   
  Hvis et medlem ønsker å melde seg ut av Byggevareindustrien, kan uttredelsen først finne sted det kvartalsskiftet som følger etter årsdagen for den skriftlige utmeldelse. 
  Hvis utmeldelsen ikke er innsendt innen den dag en bestående tariff-overenskomst sies opp, kan medlem som omfattes av vedkommende overenskomst ikke tre ut før den nye overenskomst er utløpt. 
   
  Styret kan gjøre lempninger i forannevnte bestemmelser hvis bedriften nedlegges eller hvor det for øvrig finnes rimelig. 
   
  Byggevareindustrien er tilsluttet Byggenæringens Landsforening (BNL). 
   
  Foreningen kan ta opp som bransjemedlem bedrifter som har annen arbeidsgivertilknytning enn via BNL.
 4. Eksklusjon 
  Generalforsamlingen kan med 2/3 flertall fatte vedtak om eksklusjon.
 5. Medlemsavgifter 
  Til dekning av foreningens utgifter fastsetter generalforsamlingen hvert år - etter forslag fra styret den avgift som medlemmene skal betale.
 6. Regnskap 
  Foreningens regnskap avsluttes hvert kalenderår og skal revideres og sendes medlemmene sammen med innkalling til generalforsamlingen.
 7. Generalforsamlingen 
  Skal avholdes hvert år innen utgangen av mai måned. Innkallelsen skal skje med minst 2 ukers varsel. Generalforsamlingen ledes av styrets leder, eller- i hans fravær- av nestlederen. 
   På generalforsamlingen skal behandles: 
   - Styrets beretning, revidert regnskap, budsjettforslag samt fastsettelse av medlemsavgift. 
   - Valg av styre på 7 medlemmer, deriblant styreleder og nestleder. Styremedlemmenes funksjonstid er ordinært 2 år og kan gjenvelges. 
   - Valg av revisor i tilfelle ny revisor skal engasjeres. 
   - Andre saker som et medlem innen 4 uker før generalforsamling har anmodet styret om å få behandlet. 
   - Valg av medlemmer til representantskap og styre i Byggenæringens Landsforening. 
   Alle beslutninger unntatt i paragrafene 4, 12 og 13 nevnte saker fattes med simpelt flertall. 
   I generalforsamlingen har medlemmer med omsetning: 
  - mindre enn 100 mill. kroner - 1 stemme 
  - mellom 100-500 mill. kroner - 2 stemmer 
  - over 500 mill. kroner - 3 stemmer  
   
  Stemme kan også avgis ved skriftlig fullmakt til et annet medlem. Ved stemmelikhet gjør styrelederens, eller – i hans fravær nestlederens stemme utslaget.
 8. Ekstraordinær generalforsamling 
  Ekstraordinær generalforsamling avholdes med minst 3 ukers varsel hvis styret finner det det påkrevet, eller hvis det forlanges av minst fjerdeparten av foreningens medlemmer.
 9. Styret 
  Styret leder foreningens virksomhet. Det består av styreleder, nestleder samt 5 medlemmer. Styrets forhandlinger ledes av styrelederen, eller – i hans fravær- av nestlederen. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er tilstede, og dets avgjørelser treffes med kvalifisert flertall av foreningens styre. 
   
  Ved stemmelikhet gjør styrelederens, eller nestlederens stemme utslaget.
 10. Direktør 
  Til å forestå den daglige virksomhet i foreningen kan styret ansette en direktør og fastsette arbeidsområde og betingelser.
 11. Valgkomite 
  Byggevareindustriens Valgkomite velges av generalforsamlingen etter innstilling fra Styret. Komiteen skal bestå av 3 medlemmer som er ansatt eller har styreverv i medlemsbedrifter. Sist avgåtte styreleder som ikke er i styret og fortsatt har daglig virke eller har styreverv i en av medlemsbedriftene, bør være en av disse. Sammenhengende funksjonstid i Valgkomiteen bør ikke overstige 4 år.
 12. Vedtektsendringer 
  Forslag om forandring i eller tillegg til vedtektene må sendes styret minst 4 uker før generalforsamling, og styret må sende forslaget til medlemmene senest sammen med innkallingen til generalforsamlingen. 
   
  Forslaget må vedtas på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling med 2/3 av de møtenes stemmer.
 13. Oppløsning 
  Beslutning om foreningens oppløsning må, for å være gyldig, være fattet med 2/3 flertall av de møtenes stemmer på to hverandre følgende generalforsamlinger med minst 1 måneds mellomrom og hvorav en ordinær. 
  Samtidig bestemmes hvordan foreningens midler skal disponeres. 

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: