Energikommisjonen: Det går raskere med energieffektivisering enn å bygge ut ny kraft

1.februar la den regjeringsnedsatte Energikommisjonen frem NOU-en "Mer av alt ‒ raskere".

Energikommisjonen fastslår at enormt mye strøm kan spares og energi produseres i folks boliger og i bygg frem til 2030. Dette er den raskeste veien til en betryggende kraftbalanse, og det gir også mer strøm raskere enn kontroversiell ny vind- og vannkraft.

Kommisjonen mener at Norge kan unngå kraftmangel i nær fremtid, og at Norge kan fortsatt ha overskuddsproduksjon i 2030, men da må det handles raskt. Løsningen er å møte forventet vekst i kraftbruk med en spisset satsing med ny kraftproduksjon og energieffektivisering frem mot 2030.

I rapporten settes det en tydelig ambisjon for hvor man ønsker å være ved inngangen til 2030-tallet, sammenliknet med i dag. Kommisjonen skriver at målet for 2030 må være:

  • Minst 40 TWh høyere fornybar kraftproduksjon fra vannkraft, vindkraft, havvind og solkraft.
  • Minst 20 TWh energieffektivisering.

Energikommisjonen anbefaler et nasjonalt energieffektiviseringsløft i bygg, og at regjeringen raskt lager en forpliktende handlingsplan for energieffektivisering, som også inkluderer forbrukssidens bidrag til god forsyningssikkerhet for energi og effekt. Planen må ha tydelige mål og klargjøre hvordan energieffektivisering, lokal energiproduksjon, lokale varmekilder og forbrukerfleksibilitet kan gi forsyningssikkerhet for strøm. Tydelig ansvar må plasseres i NVE, ulike myndigheter må koordineres bedre, og det må redegjøres regelmessig for Stortinget på resultat og måloppnåelse.

Utdrag fra kommisjonens anbefalinger for bygg og boliger for å realisere det store potensialet for energieffektivisering: 

  • Et nasjonalt energieffektiviseringsløft i bygg frem til 2030, som også inkluderer egenproduksjon (sol og varmepumper) og lagring av energi.
  • En forpliktende plan med tydelige mål og delmål for ulike bygningskategorier, der alle virkemidler må tas i bruk: økonomiske, regulatoriske og pedagogiske
  • At støtteordninger i Enova til tradisjonell energioppgradering må gjeninnføres (inkl. støtte til modne og velprøvde energitiltak).
  • At det innføres tidsavgrenset investeringsstøtte - eller lån som kan ettergis som tilskudd - ved gjennomført oppgradering til høy energistandard i eneboliger og flerbolighus.
  • At det vurderes å innføre krav om andel egenproduksjon av energi på nye bygg.

For å lese alle anbefalinger rettet med energieffektivisering og lokal energiproduksjon knyttet til bygg, finner en dette i NOU-en her

Kommentar fra Jøns Sjøgren

Det gledelige med Energikommisjonens rapport, er hvor tydelig den er på at energieffektivisering og lokal energiproduksjon er en svært viktig del av løsningen for på sikre den nasjonale kraftbalansen de neste 10 årene, sier Jøns Sjøgren, adm direktør i Byggevareindustriens forening.

Nå gjelder det at Storting og Regjering raskt følger opp anbefalingene i rapporten, fortsetter han. Vi forventer Regjering og Storting innser at energieffektivisering ikke går av seg selv i det omfanget vi har behov for. Det må på plass virksomme og effektive virkemidler som vanlige husholdninger og byggeiere kan nyttiggjøre seg av, avslutter han.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: