ENØK-planen som aldri kom

Det var store forventninger til at regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet ville presentere en plan for 10 TWh energisparing i bygg innen 2030. Slik gikk det dessverre ikke.

- Selv om det er enkelte positive ting å ta med seg fra statsbudsjettet 2023 når det gjelder energieffektivisering er det skuffende at vi ikke får en nedtrappingsplan for energibruk i bygg, sier Jøns Sjøgren administrerende direktør i Byggevareindustriens Forening. Målet om 10 TWh energisparing i bygg ble først introdusert ved behandlingen av energimeldingen i juni 2016, og heller ikke den forrige regjeringen leverte en plan for å nå dette målet.

Dette er hva regjeringen foreslår på enøk i statsbudsjettet:

  • 480 millioner kroner til Husbanken. Av dette er 333,5 mill. kroner avsatt til energitiltak i utleieboliger, omsorgsboliger og sykehjem, og 141,5 mill. kroner til energitiltak i studentboliger
  • Informasjonsopplegg om ENØK rettet mot husholdninger, næringsliv og det offentlige som skal iverksettes slik at det vil ha effekt den kommende vinteren. NVE har en sentral rolle i dette.
  • Brev til alle departementene fra kommunal- og distriktsministeren om å redusere energibruken i eide og leide lokaler. Statsbygg gjør energikartlegginger av sine eiendommer og oppretter et mottak for å svare ut henvendelser fra leietakerne sine og andre statlige virksomheter om energieffektivisering av bygg.
  • Fra 2021-2024 stiller Enova 1,1 mrd. kr. til disposisjon for klima- og energitiltak hos husholdninger og forbrukere.
  • Utnevner NVE til ENØK-koordinator. NVE vil også få i oppdrag å rapportere årlig på status for måloppnåelse når det gjelder energisparing i bygg.
  • Regjeringen har foreslått å opprette en ny midlertidig rammestyrt energitilskuddsordning rettet mot bedrifter. Tilskuddsordningen skal dekke deler av strømintensive foretaks strømkostnader samtidig som den skal stimulere til investeringer i energisparing og -produksjon. Det er avsatt 3 milliarder til denne ordningen.

Målet om 10 TWh energisparing i bygg innen 2030 må i hovedsak realiseres gjennom storskala utrulling av kjente og velprøvde energitiltak. Slike tiltak inneholder statsbudsjett dessverre få virkemidler for å utløse, påpeker Sjøgren.

Regjeringens forslag til statsbudsjett skal vedtas av Stortinget, og SV er det partiet som regjeringen først skal forhandle med. Byggevareindustriens Forening vil nå jobbe sammen med andre organisasjoner for å styrke satsingen på enøk før endelig budsjett vedtas.

- Vi vil spesielt ha fokus på at husholdninger skal få støtte til å gjennomføre trinnvise energitiltak i egen bolig da det er de færreste som har mulighet til å gjøre alle tiltak samtidig, avslutter Sjøgren.

Byggevareindustrien er også opptatt av at en storsatsing på energieffektivisering kan forhindre at Norge allerede innen 2026 går mot et kraftunderskudd. Et kraftunderskudd vil få store negative konsekvenser for husholdninger, landbruk, kommuner og næringsliv. Det må handles raskt for å få i gang tiltak som gir bedret kraftbalanse i denne stortingsperioden. Mange produsenter av byggevarer har også gjennomført store investeringer for å gjøre produksjonen mer klimavennlig gjennom å erstatte fossile energibærere med strøm. Dagens høye strømpriser vil over tid svekke industriens konkurransekraft og vil på sikt også kunne få sysselsettingsmessige konsekvenser for Norge.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: