Høringsinnspill til endringer i forskriften knyttet til ombruk

Foreningene er enige i høringsforslagets målsetning om at byggenæringen skal bli mer sirkulær. Avfall fra byggenæringen bør reduseres så langt det er praktisk og økonomisk formålstjenlig ved at kvalitet og lang levetid både på bygg og byggevarer prioriteres, samt at byggeprosessen legges opp slik at avfall ved nybygg og renovering reduseres.

Videre bør det søkes løsninger slik at avfall ombrukes og materialgjenvinnes fremfor energigjenvinning og deponi dersom dette gir en miljøgevinst.

I høringsutkastet foreslås det endringer som vil kunne bidra til å redusere barrierer knyttet til reglene om dokumentasjon av ombrukte byggevarer, samtidig som det presiseres at reglene i byggteknisk forskrift (TEK) skal holdes uendret. Dette er et viktig prinsipp slik at sirkulær økonomi og ombruk ikke går på bekostning av helse, miljø og sikkerhet i byggverket. Dette gjelder for øvrige både eksisterende og nye bygg hvor man ønsker å ombruke byggevarer.

I høringsutkastet drøftes det hvordan regelverket skal bidra til økt ombruk og om regelverket er til ekstra hinder for ombruk innen de mulighetsrom man har på nasjonalt nivå sett i forhold til Byggevareforordningen og krav til nye byggevarer. Her vil vi presisere at det er viktig at man ikke innfører krav som medfører uforholdsmessig forskjellsbehandling mellom krav til dokumentasjon av nye byggevarer og ombrukte byggevarer siden dokumentasjonskravene er knyttet til hvilke ytelser byggevarene må ha for å tilfredsstille de vesentlige egenskapene til byggverk.

Hele høringsinnspillet kan leses her

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: