Byggevareindustrien ønsker mer fokus på resirkulerte byggevarer

Mange byggevarer som for eksempel ulike typer isolasjon, plate- og noen takprodukter er i liten grad egnet til direkte ombruk. Denne type byggevarer er like fullt sirkulære produkter som bidrar til effektiv ressursbruk og reduserte klimagassutslipp ved at de bruker store andeler resirkulerte råvarer, og kan resirkuleres etter endt bruk.

Et eksempel vi kan trekke fram er begge de norske gipsprodusentene Norgips og Gyproc som allerede i dag bruker rundt 20 % resirkulert gips i produksjon av nye gipsplater. Teknisk er det fortsatt mulig å bruke mer resirkulert gips uten at det går utover kvaliteten. Det jobbes derfor godt gjennom hele verdikjeden med å bidra til at så mye av gipsavfallet som mulig blir sortert og tilrettelagt for resirkulering. Vi forventer derfor at andelen resirkulert råstoff inn i nye gipsplater bare vil øke inntil alt gipsavfallet fra norske byggeplasser er utnyttet. Og når disse gipsplatene engang blir avfall, kan platene inngå som resirkulert råstoff i neste generasjon gipsplater.

Andre eksempler som kan nevnes er EPS-avfall som benyttes i produksjon av ny XPS, glassavfall som brukes av Glava, Glasopor og Foamrox i sine produkter, Rockwool som utnytter resirkulert isolasjon i produksjon av ny steinull, Celsa som bruker resirkulert stål i produksjon av ny armering og Arbor som bruker resirkulert treavfall i produksjon av nye sponplater. Men andre treplateprodusenter som Hunton, Huntonit og Forestia bruker flis som er restprodukter fra sagbrukene.

I tillegg til de som allerede er godt i gang med sirkulære produkter, jobber øvrige byggevareprodusenter som ikke har de sirkulære løsningene på plass godt med tematikken for å se hvordan akkurat deres produkter kan inngå i den sirkulære økonomien. Her forventer vi gode løsninger etter hvert.

Byggevareprodusentene er avhengige av å ha forutsigbarhet knyttet til råvarene både med hensyn til mengder og kvalitet for å kunne levere produkter med en gitt kvalitet. Her er avfallsselskapene og entreprenørene gode og viktige samarbeidspartnere som bidrar til at råvarekvaliteten blir god nok til bruk i produksjon av nye produkter.

Vi kan derfor forvente oss enda mer og bedre sirkularitet fra norsk byggevareindustri de kommende år. Men da må kundene spille på lag med oss.

Ombruk er vel og bra det, men det er mange barrierer som økonomi, logistikk og dokumentasjonskrav som i de fleste tilfeller er krevende å løse. Det er heller ikke alle byggevarer som er egnet til ombruk, og der bruk av resirkulerte råvarer og tilrettelegging for fremtidig resirkulering er den beste og kanskje de eneste løsningen.

Vi ønsker oss derfor økt etterspørsel og oppmerksomhet etter resirkulerte materialer og ikke bare fokus på ombruk. Både gjennom offentlige anskaffelser, private markedskrav og i etablerte sertifiseringssystemer.

På den måten vil byggenæringen med alle sine aktører i de ulike verdikjeden virkelig kunne mobilisere og bidra til at byggenæringen og byggevareindustrien blir mer sirkulær enn de den er i dag.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: