NVE vil gjøre energisparing mindre lønnsomt

11 sentrale forbrukerorganisasjoner, miljøorganisasjoner og næringsorganisasjoner har skrevet et felles brev med bekymring om at fremtidig nettleiestruktur kan hindre realisering av vedtak fra Stortinget om energisparing, lokal energiproduksjon og elektrifisering av transportsektoren. Byggevareindustriens forening er blant avsenderne.

I brevet kommer det frem at det foregår et arbeid hos Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som vil ha stor betydning for realisering av bolig- og klimapolitiske mål satt av Stortinget.

NVE jobber for å endre tariffstrukturen for nettleien til de fleste nettkundene. Blant endringene som er varslet i høringsmøter er en vesentlig reduksjon i det variable energileddet i nettleien. - Går denne endringen gjennom, blir det mindre lønnsomt å investere i blant annet energisparing og solenergianlegg, sier teknisk sjef i Byggevareindustriens forening, Trine Dyrstad Pettersen.

Avsenderne av brevet frykter at forbrukerne ikke vil se vitsen eller ta seg råd til å investere når de får så lite igjen, og politiske mål i bolig- og klimapolitikken vil dermed ikke bli realisert. Det er mange gode grunnen til å energieffektivisere og installere solenergi, og vi ser at de økonomiske forholdene vil forverres betydelig dersom energileddet i nettleien reduseres slik NVE nå vurderer.

Regjeringen sier i Granavolden-plattformen at det skal legges til rette for energieffektivisering i alle deler av norsk økonomi. Regjeringen skal realisere 10 TWh energisparing i bygg innen 2030. NVEs signaliserte endring av nettleien står i sterk motsetning til dette. - Det er viktig at byråkrater og politikere har et helhetlig blikk, og at løsningene som velges for å takle effektutfordringer i strømnettet ikke går på tvers av andre målsetninger som skal bringe oss nærmere det overordnede målet om Norge som lavutslippssamfunn, sier Pettersen.

Energisparingstiltak og lokal energiproduksjon skaper mange lokale arbeidsplasser, og organisasjonene bak brevet frykter også at den varslede endringen vil kunne ramme svært mange arbeidsplasser i bedrifter som utfører energieffektiviseringstiltak i boliger.

Avsenderne er enige om at saken er alvorlig og må behandles politisk i Stortinget. En av anbefalingene fra gruppen er at Stortingspolitikerne ber regjeringen sette ned et utvalg, med bred representasjon også fra brukersiden og andre interessenter, som får som mandat å samle kunnskap og berede grunnen for forbedringer i nettleiestrukturen som tjener politiske mål og kan få bred aksept.

Les brevet fra de 11 organisasjonene her.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: