Innledning

Byggevareindustriens Forening er en selvstendig bransjeforening etablert i 1969. Foreningen er tilsluttet NHO Byggenæringen og Næringslivets Hovedorganisasjon, og hadde ved utgangen av 2023 219 medlemsbedrifter.

Medlemmene har en samlet omsetning på ca. 36 mrd. kroner og vel 6.800 ansatte.

Byggevareindustriens Forening er en materialuavhengig forening som samler et bredt spekter av byggevareprodusenter. 

Foreningens visjon er: en lønnsom og konkurransedyktig norsk byggevareindustri som er ledende på bærekraftige løsninger.  

Vi skal være en faglig anerkjent forening der vi synliggjør og sikrer norske produkter og produsenters tilgang til markedet, med følgende strategiske mål:  

  • Vi har et byggevaremarked med effektive og rettferdige konkurransevilkår 
  • Vi skal bidra til utvikling og etterspørsel av bærekraftige byggevarer, og fremme bruken av livsløpsbasert miljødokumentasjon
  • Vi er en pådriver for digitaliseringen av byggenæringen 
  • Vi arbeider for positivt omdømme og rekruttering til norsk byggevareindustri 

Leders oppsummering av 2023

Adm. dir. Jøns Sjøgren.

Året 2023 ligger bak oss, og vi ser tilbake på et år som var preget av høye energi- og råvarekostnader samt tegn på dalende etterspørsel. Som forening må vi ta høyde for både planlagte og ikke planlagte aktiviteter. Et eksempel på det siste er arbeidet rundt innspill på fastprisavtaler på strøm. Administrasjonen har i 2023 jobbet etter føringer gitt fra styret innenfor følgende strategiske prioriteringer: 

Vi skal ha et byggevaremarked med effektive og rettferdige konkurransevilkår 

Vi følger opp norsk og europeisk regelverk herunder revisjon av byggevareforordningen, produkttilsyn og sertifiseringsordninger. Vi har videreutviklet innhenting og presentasjon av salgsstatistikk og øvrige markedsdata. Samtidig ønsker vi å bidra til god handelsskikk og redusert konfliktnivå i byggevarebransjen gjennom bedre balanserte kontrakter. To nye kontrakter (NS 8411 og NS 8412) ble sendt på høring i desember 2023.  

Vi skal ha en byggenæring som etterspør bærekraftige byggevarer basert på livsløpsbasert miljødokumentasjon

Norske byggevareprodusenter må bidra til at Norge når klimamålene. Dette gjør vi gjennom å øke kompetansen om byggevarers miljøpåvirkning hos alle aktører i verdikjeden. Her jobber sammen med både entreprenører og handelsbedrifter for at skal etterspørre klimadata på standardiserte formater. Foreningen deltar aktivt i standardiseringsarbeid samt å sikre at beregningsverktøy for miljøvurdering er livsløpsbasert. Vi har bla har tatt lederskapet i å revidere NS 3720 Klimagassberegninger for bygninger. Vi samarbeider med EPD Norge som kan bistå våre bedrifter til å ta frem klimadata til en lavest mulig kostnad. 

Vi skal ha en heldigital verdikjede basert på standardiserte digitale produktdata

En viktig forutsetning for det grønne skiftet er at byggenæringen i større grad digitaliserer sine forretningsprosesser. Et økende antall krav til dokumentasjon av byggevarer kommer fra EU, slikt som Digital Product Passport og Construction Product Regulation. Vi må derfor øke kunnskapen i byggenæringen om hvordan anskaffelser av byggevarer skjer i en fremtidig datadrevet verdikjede. Vi ivaretar medlemmenes interesser som eier av digital produktinformasjon, gjennom deltakelse i PDT Norge samt i BYGGSTAND-prosjektet. Varedatabasen NOBB er en viktig kanal for å distribuere riktig vareinformasjon til alle som etterspør denne. Vi arbeider for at NOBB støtter PDT-formatet i sin database, og at de blir en aktiv bidragsyter for å hjelpe våre medlemsbedrifter til å dokumentere sine produktegenskaper på en kostnadseffektiv måte til nytte for kunder og samfunn. 

Vi skal være en attraktiv norsk byggevareindustri med et positivt omdømme 

Det er behov for å skape oppmerksomhet knyttet til industrien og dens betydning for bedre og mer effektive byggeprosesser og bærekraftige bygg og anlegg. Sammen med NHO Byggenæringen vil vi bidra til at byggenæringen er et attraktivt yrkesvalg og arbeidsplass i fremtiden. Vi oppfordrer våre medlemmer til å benytte byggenæringens viktigste møteplass; Bygg Reis Deg til å vise frem sine produkter til kunder, samt som verktøy for økt rekruttering.    

Vi ser frem til å kunne bidra for en fortsatt sterk norsk byggevareindustri i en bærekraftig norsk byggenæring. 

Jøns Sjøgren 

Adm. direktør 

Vi synliggjør og sikrer norske produkter og produsenter fortrinn mot markedet

Jøns Sjøgren, Administrerende direktør

Om Byggevareindustriens Forening

Styre og komiteer 

Styret 2023/24: 

 • Arne Jebsen - Hunton Fiber AS (styreleder) 

Styremedlemmer: 

 • Erik Øyno - Protan AS 
 • Hanne Sønsteby - ASAK Miljøstein AS 
 • Kathrine Lyngstad - Spenncon AS 
 • Trygve Martinsen - Alloc AS 
 • Stig Morten Engen - Rockwool AS 
 • Andreas Fritzsønn – Glava AS 

Det ble gjennomført 5 styremøter i 2023, hvorav en 2 dagers strategisamling. 

Foreningens valgkomité:  

 • Bjørnar Gulliksen - Isola AS (leder)
 • Trond Hagerud - Mapei AS 
 • Audun Harridsleff - Heidelberg Materials Prefab Norge AS 

Administrasjon:  

Byggevareindustrien hadde i utgangen av 2023 3 ansatte; Jøns Sjøgren, Trine Dyrstad Pettersen og Nini Mollatt.  

Representasjon i andre fora: 

 • Styret i EPD Norge (nestleder) - Jøns Sjøgren   
 • Styret i PDT Norge (styreleder) - Jøns Sjøgren  
 • DiBK forum for markedstilsyn - Jøns Sjøgren  
 • SINTEF Byggforsks tilsynskomité - Jøns Sjøgren  
 • Diverse komiteer i Standard Norge/CEN/ISO - Trine Dyrstad Pettersen / Jøns Sjøgren  
 • Komite for Årets bygg og anlegg – Trine Dyrstad Pettersen 
 • Komite for Innovasjonsprisen – Trine Dyrstad Pettersen 
 • Styret i Kontrollrådet - Jørn Tveite, Skarpnes AS  
 • Leder av ISO TC 59 - Jøns Sjøgren  
 • Leder av valgkomiteen buildingSMART International - Jøns Sjøgren  
 • EBAs KEM-utvalg - Trine Dyrstad Pettersen  
 • Byggforskseriens utvalg - Trine Dyrstad Pettersen  
 • Nettverket for Nasjonal handlingsplan for byggavfall – Trine Dyrstad Pettersen 
 • Energinettverket – Trine Dyrstad Pettersen 
 • Styret i Construction Products Europe (CPE) - Jøns Sjøgren 
 • Komite SN/K 262 Kjøp av byggevarer - Rune H. Petersen, Hey'di  
 • Sustainable workings Group CPE - Trine Dyrstad Pettersen  
 • Sektorstyret Bygg, Standard Norge - Jøns Sjøgren 
 • Task Group Fire i CPE - Ola H. Olsen, Steni AS  
 • Styret GS1 Norge - Jøns Sjøgren  

Foreningen er medlem av:  

 • BuildingSMART Norge 
 • PDT Norge 
 • Grønt Landtransportprogram (NHO) 
 • Standard Norge 
 • Næringslivsringen ved NTNU 
 • Fagrådet for Våtrom 
 • Construction Products Europe 
 • European Panel Federation 
 • Norsk kommunalteknisk forening 

Eierinteresser  

Norsk Byggtjeneste AS

www.byggtjeneste.no www.nobb.no  

Byggevareindustrien har en eierandel i Norsk Byggtjeneste (NBT) på 50 %, mens det øvrige er fordelt med 16 % på Virke Byggevarehandel og 34 % på BGF-fondet (Bygningsartikkel Grossistenes Forening). 

Byggevareindustrien er representert i selskapets styre med: 

Erik Øyno, (Protan AS), Bjørnar Gulliksen (Isola AS) og Jøns Sjøgren. De øvrige representanter i styret har vært Carl Otto Løvenskiold (BGF), Asbjørn Vennebo (Optimera) og Audun Løhre (Gausdal Landhandleri). 

Eierskapet i Norsk Byggtjeneste og NOBB er strategisk viktig for oss for at norsk byggevareindustri skal stå best mulig rustet for vekst og konkurransekraft i en mer digital fremtid.  

Det stadig økende dokumentasjonskravet til byggevarer øker kostnader og tidsbruk hos våre medlemmer.  Vi ønsker å bidra til at Norsk Byggtjeneste posisjonerer seg for å møte markedskrav og myndighetskrav til produkter på en kostnadseffektiv måte.    

Som eiere av Norsk Byggtjeneste, skal vi videreutvikle NOBB til å ivareta produsentenes interesser og norsk byggenærings behov for produktdata fremover. 

Bygg Reis Deg AS

www.byggreisdeg.no

Byggevareindustrien eier 51 % av aksjene i Bygg Reis Deg AS og BGF-fondet 49 %.   

Bygg Reis Deg AS har som misjon å utvikle, markedsføre og arrangere møteplasser (utstillinger, seminarer, konferanser, prisutdelinger, sosiale møteplasser) for byggenæringen som gir deltakerne økt kunnskapsdeling og konkurransekraft. Virksomhetens hovedprodukt er Bygg Reis Deg messen som arrangeres annethvert år og sist gang i oktober 2023.  

Byggevareindustrien er representert i selskapets styre med Trond Hagerud (Mapei), Arne Jebsen (Hunton Fiber AS) og Jøns Sjøgren. Fra BGF-fondet sitter Carl Otto Løvenskiold, Erik Tønnesen og Ole Jørgen Mo 

Bygg Reis Deg ble arrangert for 50. gang 18. – 21. oktober på NOVA Spektrum i Lillestrøm.  Det ble registrert 30.837 besøkende hvorav 18% var privatpersoner og 82% fagpersoner. Messearealet var på 17.573 kvm fordelt på 4 haller, vrimleområde og uteområde.  380 var utstillere, hvorav 83 utenlandske utstillere. Flere av våre medlemmer valgte ikke å delta i 2023 med begrunnelse i kostnadskutt og en dårlig markedssituasjon. Foreningen ønsker å få opp deltagelsen i 2025 og for å videreutvikle Bygg Reis Deg til en attraktiv møteplass der norske byggevareprodusenter møter sine kunder.  

Bransjen og markedet i 2023

Tall fra Prognosesenteret viser at totalmarkedet (produksjonsverdien) innenfor bygg og anlegg gikk ned 6,7 % i 2023 sammenlignet med 2022. Den totale produksjonsverdien anslås til 531 mrd. Størst nedgang hadde nye boligbygg med 21.9% (-26 mrd (2023 kr)).

Nasjonalt produsentsalg av byggevarer

Det innenlandske salget av byggevarer i 2023 endte på samme nivå som i 2022. Trebaserte produkter hadde en nedgang på 15,4 %, mens betongbaserte produkter og øvrige byggevarer økte med hhv 4,3 % og 4,2 %.

Den samlede omsetningen for utvalget av bedrifter som rapporterer til statistikken var ca 12 mrd. NOK.  Statistikken omfatter salg, nominelle priser, til det norske markedet for fakturerte ordrer. Indeksen er ikke korrigert for inflasjon, og tallene inneholder både pris og volumendringer.  

Ser mer info om Tall og fakta

Aktiviteter i Byggevareindustriens Forening

Medlemsmøter

Foreningen har avholdt flere Teams møter for medlemmene hvor temaer var bl.a. digitalisering, nye krav til produktdata i en maskinlesbar verdikjede, klima-, miljø krav ogny lovgivning fra EU.  

Byggevareindustriens generalforsamling ble avholdt 8. mai i Næringslivets Hus . Etterpå var det et felles medlemsmøte med Boligprodusentenes forening med god deltakelse.   Vi hadde bl.a. invitert lederne i Statsbygg og Skanska for å diskutere klimakrav til materialer. . 

Byggevareindustriens Høstmøte ble avholdt 16. november der hovedtemaet var; Hvordan vi ligger an for å nå klimamålene, hvordan kan man øke etterspørselen og betalingsviljen for klimasmarte byggevarer?

Vi fikk presentert eksempler på hva våre medlemmer gjør på bærekraft, og hvilke tiltak man gjør for å redusere våre klimautslipp. Vi hadde også invitert flere på byggherre- og kundesiden for å høre hvilke forventninger, ønsker og krav de stiller til byggevareprodusenter.

Bygg.no var til stede i møtet og laget denne saken

 

Utvalg

Teknisk forum

Byggevareindustriens Tekniske forum er et tilbud for medlemsbedriftene der administrasjonen informerer om relevante saker knyttet til regelverk, markedskrav, standardisering med mer samt at det diskuteres mulige innspill knyttet til relevante saker som administrasjonen tar med i videre arbeid. Eksempler på saker i 2023 har vært klimakrav i Teknisk forskrift (TEK), EUs Byggevareforordning, klimagassberegninger, dokumentasjon og Svanen, ECOproduct og dokumentasjon av helse- og miljøfarlige stoffer. Forumet har hatt 4 møter i 2023 der 3 av møtene var på Teams.  

Digitalt forum

Det ble i 2023 avholdt flere Teams møter i dette forumet. Hovedfokuset er digitaliseringen av vareinformasjon.

Dette er en fin arena der medlemsbedrifter kan dele praktiske erfaringer og utfordringer vedr digitale produktdata.

Det har vært en nyttig møteplass med godt oppmøte fra mange bedrifter.

Forhandlingsutvalg - overenskomst for byggeindustrien

Byggevareindustrien har 3 representanter i forhandlingsutvalget for "Overenskomst for byggeindustrien". I tariffperioden, frem tom hovedoppgjøret 2024, er Byggevareindustriens representanter:

 • Andreas Fritzsønn, Glava AS
 • Elin Røed, Heidelberg Materials Prefab Norge AS
 • Trygve Martinsen, Alloc AS

Takprodusentenes Forskningsgruppe - TPF

Byggevareindustriens Forening har siden 2015 hatt sekretariatet for Takprodusentenes Forskningsgruppe (TPF). TPF er en sammenslutning av bedrifter som arbeider med taktekking på flate tak i form av produksjon og leveranse av materialer eller utførelse av tekkearbeider, og mange av medlemmene i TPF er også medlemmer av Byggevareindustriens Forening.

Næringspolitikk

NHO Byggenæringen ivaretar den overordnede næringspolitikken for Byggevareindustrien. Vi er allikevel engasjert i bransjespesifikke problemstillinger.  

Byggevareindustriens Forening har de siste årene hatt tett samarbeid med et energinettverk med et 20-talls bransje-, forbruker- og miljøorganisasjoner der man utveksler og samarbeider om felles politisk påvirkning knyttet til energi- og effektrelevante problemstillinger. Et mål var økte bevilgninger til energieffektivisering i statsbudsjettet for 2024, noe som delvis kan sies av være oppnådd ved at det ble avsatt mer midler til energieffektivisering enn tidligere i budsjettforliket mellom regjeringspartiene og SV.

I etterkant av Energikommisjonens “Mer av alt – raskere” har Byggevareindustrien sammen med NHO Byggenæringen gitt innspill til regjeringens Handlingsplan for energieffektivisering der et viktig budskap utover økte bevilgninger har vært at det må på plass klare mål og politiske føringer og årlig oppfølging av måloppnåelse, samt at det gis støtte til modne tiltak som virker.  Dette er tildels fulgt opp i planen som ble lagt frem i oktober der NVE bes om å utrede konsekvensene av et mål om 10 TWh redusert strømforbruk i hele bygningsmassen innen 2030 sammenlignet med 2015. I NVS rapport fra februar 2024 angis det at for å nå målet om 10 TWH redusert strømforbruk er det behov for at det raskt etableres en effektiv kombinasjon av ulike virkemidler, herunder økonomiske, regulatoriske og informative virkemidler, som er målrettede og understøtter hverandre.

Enova har i 2024 innført nye virkemidler til energieffektivisering i borettslag og sameier, samt yrkesbygg. Men fortsatt er det behov for ytterligere midler, og da spesielt til energieffektivisering i eksisterende husholdninger.

Byggevareindustrien var også aktiv med i utarbeidelse av NHOs Kraftløftet og spesielt delen om omhandlet energieffektivisering og solkraft.

Deltagelse i  NHO Byggenæringens miljøforum 

NHO Byggenæringen arrangerer månedlig møte for det interne Miljøforumet hvor Byggevareindustrien også deltar. Her tas miljørelevante saker opp som har relevans på tvers av bransjeorganisasjonene med mål om gjensidig informasjon og diskusjonsfora for mulig felles utspill i enkeltsaker. Energieffektivisering og Klimapartnerskap med myndighetene og LO har vært gjentakende temaer.

KEM – EBA 

Byggevareindustrien deltar sammen med NHO Byggenæringen som de eneste medlemmene utover EBA egne medlemsbedrifter. I dette utvalget formidles og diskuteres miljøsaker som har spesiell relevans for entreprenørene. Dokumentasjon av helse- og miljøfarlige stoffer og taksonomien er tema som har spesiell relevans for byggevareindustrien. 

Grønt materialforum 

Byggevareindustrien arrangerer sammen med Grønn byggallianse felles møter i Grønt materialforum som er en felles møteplass for medlemmer i de to organisasjonene. Dette er en fin møteplass for medlemmer av Byggevareindustrien å være i kontakt med resten av verdikjeden for å diskutere felles muligheter og utfordringer knyttet til ulike klima- og miljørelevante problemstillinger. I 2023 har det vært arrangert 4 slike møter med hhv tema innen klimavennlig rehab, klimagassberegninger og sirkularitet, rehab og ventilasjon, dokumentasjon av ombrukte byggevarer, Noen møtet har vært arrangert som hybride, mens andre har kun tillatt fysisk deltakelse. Antall deltakere har variert mellom 20 og 70.

Politikk - Høringer 

Innspill på relevante høringer er en av aktivitetene som foreningen benytter for å påvirke relevante forutsetninger for medlemsbedriftene og byggenæringen. I 2023 sendte foreningen inn høringssvar alene eller sammen med NHO Byggenæringen og Energinettverket om bl.a offentlige anskaffelser, Energimerkeforskriften, Energikomisjonens rapport, handlingsplan for grønne tak og fasader i Oslo kommune og Strømprisutvalgets rapport. 

 

Prioriterte arbeidsområder

Standardisering  

Vi er aktive i flere komiteer i Standard Norge, samt i både CEN og ISO.  Foreningen er representert i sektorstyret Bygg i Standard Norge og Jøns Sjøgren leder en teknisk komite i ISO; ISO/TC 59 "Buildings and civil engineering works".  Han er også med i sektorstyret BAE i Standard Norge.  Arbeidet med  revisjon av NS 8409 Kjøp av byggevarer går mot slutten og er sendt på høring. Trine Dyrstad Pettersen leder komiteen som reviderer NS3720 Klimagassberegninger for bygninger samt Miljøkomiteen for BAE.

 
Seriøst byggevaremarked og markedstilsyn

Byggevareindustrien jobber for et seriøst byggevaremarked med effektive og rettferdige konkurransevilkår. En av de største truslene mot et seriøst byggevaremarked er direkteimport av byggevarer der den utførende har med seg egenimporterte materialer i leveransen. Vi deltar i DiBKs arbeid med tilsyn av byggevarer, samt at vi følge opp Byggevareforordningen, produkttilsyn og sertifiseringsordninger.  Nye myndighetskrav og regler fra EU øker også krav til dokumentasjon. Vi arbeider for standardisering og digitalisering av produktdata for å holde kostnadene nede og for å lette dokumentasjonsbyrden for våre medlemmer.

 
Energi og miljø

Sirkulær økonomi og klimagassutslipp har på samme måte som foregående år vært de mest fremtredende temaene knyttet til energi og miljø også i 2023.  

Innføring av klimakrav til materialer i Teknisk forskrift ble innført 1.7. 2022 med et års overgangsperiode. Sammen med Boligprodusentene ferdigstilte Byggevareindustrien veilederen for utarbeidelse av klimagassutslipp i TEK etter oppdrag fra Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) I byggenæringen har det vært stor oppmerksomhet og utvikling av verktøy for effektive klimagassberegninger der digitale klimadata er svært relevant. Byggevareindustrien har her vært en viktig part for å få på plass maskinlesbare EPDer og flyten av disse fra produsent til EPD-operatør, databaser, verktøyutviklere og entreprenører. Det gjenstår fortsatt arbeid for at dataene flyter mest mulig sømløst med minst mulig manuelle tilpasninger, men Norge sees her på som en frontrunner sammenlignet med andre land.

NHO Byggenæringen har i løpet av 2023 utarbeidet et kunnskapsgrunnlag med aktiv deltakelse fra Byggevareindustrien som underlag for et klimapartnerskap med Regjeringen. Målet med et klimapartnerskap er at klimaomstillingen i byggenæringen kan gå enda raskere.

Grønt landtransportprogram er et forpliktende offentlig-privat samarbeid for å realisere det grønne skiftet i den landbaserte næringstransporten. Målet å bidra til å halvere klimautslippene fra transport innen 2030. Programmet er organisert under NHO, og Byggevareindustrien er med i styringsgruppen.  

 

Vi fremmer bruk av livsløpsbasert miljødokumentasjon som underlag for utvikling og etterspørsel av klima- og energieffektive og sirkulære byggevarer

Digitalisering

Et av våre strategiske mål er å sikre produsentenes interesser som eier av digital vareinformasjon.  Arbeidet er forankret i byggenæringens digitale strategi som er utmeislet i rapporten Digitalt Veikart 2.0 (www.digitaltveikart.net). Vi deltar i NHOs digitaliseringsnettverk. Der deles erfaringer og kunnskap om digitalisering og ny teknologi mellom ulike landsforeninger og bransjer i NHO-systemet.

 

PDT Norge 

www.pdtnorge.no

En overgang til en mer sirkulær byggenæring vil kreve mer bærekraftige materialer, ombruk og materialgjenvinning. For å dokumentere at bygg og byggematerialer oppfyller kravene, må man vite hva man måler og hvordan. Et betydelig bidrag til en sirkulær byggenæring er derfor at det utvikles et felles system for hvordan egenskapene til byggevarer entydig dokumenteres. Digitalisering, maskinlesbar produktdokumentasjon basert på standarder og felles spesifikasjoner er en forutsetning for å lykkes. Løsningen ligger i å utarbeide såkalte produktdatamaler, PDT. 

Utviklingen av PDT-verktøyet har fortsatt i 2023. Arbeidet har inkludert videreutvikling av plattformen og ibruktakelse gjennom involvering av ekspertgruppeprosesser. Hoveddelen av arbeidet har vært knyttet til utvikling av PDT Norge som forvaltningsorganisasjon.

Det er i løpet av 2023 arbeidet med datamaler knyttet til følgende domener og produktgrupper:

 • Ombruk og sirkularitet
 • Generell informasjon
 • Logistikk
 • Sporing og produktmerking
 • Byggevareforordning
 • Klimagassutslipp/EPD
 • Digitale produktpass

Myndighetene ved Dibk er med på dette samarbeidet. Se mer på www.pdtnorge.no  

BYGGSTAND-prosjektet

www.byggstand.no

Byggstand er en felles arena for byggenæringens digitaliseringsprosjekter. Resultatene blir publisert på byggstand.no og vil være åpent tilgjengelig for alle. Innholdet kan komme fra alle forhold som berører vareflytens logistikk fra produsent, grossist, detaljist, utførende entreprenør og sluttkunde. Prosjekter som gjennomføres i Byggstand vil være koordinert mot andre standardiseringsorganer i tilknytning til byggenæringen.

Det første prosjektet i BYGGSTAND er å teste ut implementering og bruk av handelsmeldingene ordre, ordrebekreftelse, pakkseddel og faktura ved hjelp av BEAst Supply 4.0. BEAst Supply 4.0 er en internasjonal, digital plattform som bidrar til å optimalisere samhandlingen i byggenæringen. Prosjektets deltakere er Skanska, Dahl Optimera og Byggma.

Vi sikrer produsentenes interesser i digitaliseringen av byggenæringen

Kommunikasjon - sosiale medier

Vi arbeider for positivt omdømme for norsk byggevareindustri, og vi har en ambisjon å skape oppmerksomhet knyttet til industrien og dens betydning for bedre og mer effektive byggeprosesser og bærekraftige bygg og anlegg.  

Basis for foreningens kommunikasjon er våre hjemmesider www.byggevareindustrien.no. I tillegg deler vi aktuelle saker på Facebook og LinkedIn.  

Prosjekter

 

Samordningsrådet for digitalisering

En av konklusjonene i rapporten Digitalt veikart 2.0 var å opprette et nasjonalt råd der offentlig og private aktører kunne arbeide videre med overordnede spørsmål og aktiviteter vedr digitalisering av byggenæringen. 

Nikolai Astrup opprettet i 2021 "Samordningsrådet for digitalisering" med formål om å legge til rette for effektive prosjekterings- og byggeprosesser, bærekraftig forbruk, ombruk og for digitalisering.  

Sluttrapporten ble levert i 2023. Med utgangspunkt i konkrete, felles utfordringer har de skjøvet digital informasjon gjennom siloer og tilrettelagt for skalering, demonstrert bruk av standarder og teknologi i praksis og bidratt tillangsiktige samarbeid utover søken etter en "rask" løsning.

Basert på disse erfaringene, har de gjort seg følgende refleksjoner:

 1. Standarder må tilgjengeliggjøres digitalt for å gi verdi til digitaliseringsarbeidet
 2. Åpent tilgjengelige, standardiserte grunndata legger til rette for nyvinning og tjenesteutvikling
 3. Det er et stort behov for kvalitetssikrede, åpne og standardiserte produktdata i bransjen i dag
 4. PDT Norge er en viktig samarbeidspartner i Samordningsrådet sitt arbeid
 5. Samarbeid mellom bransjen og myndighetene er avgjørende for suksess
 6. Pilotering bidrar til å bryte ned siloene mellom gjensidig avhengige ledd i verdikjeden

Les sluttrapporten her

Sekretariatet ligger i Dibk og Byggevareindustrien er representert rådets styre.

 

Prognoser og statistikker

Byggevareindustrien har en avtale med Prognosesenteret om utarbeidelse av bransjestatistikk og et prognosesamarbeid sammen med NHO Byggenæringen.  

Byggevareindustriens egen salgsstatistikk distribueres månedlig og er en viktig indikator for bransjen der den enkelte produsent kan sammenligne seg opp mot bransjesnittet løpende månedlig.  

I 2023 har det blitt arbeidet videre med vår Tall og fakta side på våre hjemmesider.

Gå inn her for å se vår Tall og fakta side

 

Medlemsfordeler

Som medlem i Byggevareindustriens Forening er du også en del av landsforeningen NHO Byggenæringen og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). 

NHO er Norges største interesseorganisasjon for bedrifter i Norge. Gjennom medlemskapet får du tilgang til en rekke fordeler. Juridisk rådgivning, faglig bistand, attraktive møteplasser, nyttige verktøy, relevante kurs og rabatterte innkjøpsordninger er noen eksempler. 

Benytt deg av medlemsfordelene og få mest mulig ut av medlemsskapet. Det lønner seg!

NHO Digitale håndbøker 
Personal-, HMS- og lederhåndbøker fra NHO

Gjør rutiner, regler og retningslinjer tilgjengelig for bedriftens ansatte på mobil, nettbrett og desktop. NHO tilbyr personalhåndbok, HMS-håndbok og en håndbok for å samkjøre bedriftens ledere. Håndbøkene er et produkt for medlemmer i NHO. De er raske å ta i bruk og rimelige i innkjøp.

Les mer om håndbøkene her

Forsikringer  og pensjon

Byggevareindustrien tilbyr våre medlemmer som det er aktuelt for å benytte seg av NHO Forsikring og NHO Pensjon som har avtale med Storebrand.  

Arbinn – hjelp for ledere

På NHOs Arbeidsgiverportal Arbinn.no har NHOs advokater og eksperter laget verktøy og veiledere som hjelper deg som er arbeidsgiver og har personalansvar.

NHO Byggenæringen

Byggevareindustrien er en av 13 bransjeorganisasjoner som er med i NHO Byggenæringen. 

På Byggenæringens Landsforenings ekstraordinære generalforsamling i november 2023 ble en rekke vedtektsendringer vedtatt. Blant annet skifter foreningen navn til NHO Byggenæringen fra januar 2024. Hanne Sønsteby fra ASAK Miljøstein AS er Byggevareindustriens representant i styret i NHO Byggenæringen. Les mer om dette her

Til sammen har NHO Byggenæringen 3460 medlemsbedrifter og sysselsetter mer enn 73000 ansatte. NHO Byggenæringen ble etablert i 1997 og er i dag den tredje største landsforeningen i NHO.  

NHO Byggenæringen håndterer i første rekke arbeidsgiveriet for Byggevareindustriens medlemmer. NHO Byggenæringen har ansvar for tariffavtalene i byggenæringen med tilhørende tariffrevisjoner, fortolkning og tvistebehandling.  NHO Byggenæringen tilbyr også medlemsbedriftene veiledning i kollektiv og individuell arbeidsrett, kurs i rådgivning innenfor HMS. 

Internasjonalt samarbeid

Construction Products Europe

Byggevareindustrien er medlem av den europeiske byggevareorganisasjonen Construction Products Europe. CPE er en materialnøytral forening med sete i Brussel med mål om fremme fri bevegelse av byggevarer i det indre markedet. Jøns Sjøgren sitter i styret.

CPE konsentrerer i hovedsak sin virksomhet mot det som skjer på EU-nivå med berøring til byggevareindustrien, dvs. oppfølging i forhold til EU-direktiver, bærekraft miljøkrav, standardisering, forskning mv. I 2023 har det vært særlig fokusert på revisjon av byggevareforordningen og Green Deal. CPE har flere faglige arbeidsgrupper som også medlemsbedrifter kan engasjere seg i.

https://www.construction-products.eu/

European Panel Federation (EPF)

Vi er også medlem av EPF, som er foreningen for de som produserer trebaserte plater. EPF har medlemmer i 25 land. Europas trepanelindustri omsetter for rundt 22 milliarder euro hvert år, skaper over 100.000 arbeidsplasser direkte og teller mer enn 5 000 bedrifter i Europa.

https://europanels.org/

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: