Innledning

Byggevareindustriens Forening er en selvstendig bransjeforening etablert i 1969. Foreningen er tilsluttet Byggenæringens Landsforening (BNL) og Næringslivets Hovedorganisasjon, og hadde ved utgangen av 2022 222 medlemsbedrifter.

Medlemmene har en samlet omsetning på ca. 25 mrd. kroner og vel 5.000 ansatte.

Byggevareindustriens Forening er en materialuavhengig forening som samler et bredt spekter av byggevareprodusenter.

Foreningens visjon er: en lønnsom og konkurransedyktig norsk byggevareindustri som er ledende på bærekraftige løsninger. 

Vi skal være en faglig anerkjent forening der vi synliggjør og sikrer norske produkter og produsenters tilgang til markedet, med følgende strategiske mål: 

 • Vi har et byggevaremarkedmed effektive og rettferdige konkurransevilkår
 • Vi skal bidra til utvikling og etterspørsel av bærekraftige byggevarer, og fremme bruken av livsløpsbasert miljødokumentasjon.
 • Vi er en pådriver for digitaliseringen av byggenæringen
 • Vi arbeider for positivt omdømme og rekruttering til norsk byggevareindustri
 •  

Leders oppsummering av 2022

Adm. dir. Jøns Sjøgren.

Året 2022 ligger bak oss, og vi ser tilbake på et år som var preget av høye energi- og råvarekostnader samt tegn på dalende etterspørsel. Som forening må vi både ta høyde for både planlagte og ikke planlagte aktiviteter. Et eksempel på det siste er arbeidet rundt innspill på fastprisavtaler på strøm. Vi i administrasjonen jobber etter føringer gitt fra styret innenfor følgende strategiske prioriteringer:


Et byggevaremarked med effektive og rettferdige konkurransevilkår
Vi følger opp norsk og europeisk regelverk herunder revisjon av byggevareforordningen,
produkttilsyn og sertifiseringsordninger. Vi har videreutviklet innhenting og presentasjon av
salgsstatistikk og øvrige markedsdata. Samtidig ønsker vi å bidra til god handelsskikk og redusert
konfliktnivå i byggevarebransjen gjennom standardisering av bedre balanserte kontrakter. Økte
energikostnader har rammet mange medlemmer, og vi har sammen med BNL og NHO arbeidet med å få på plass fastprisavtaler for strøm som fungerer for medlemmene.

Vi skal bidra til utvikling og etterspørsel av bærekraftige byggevarer, og fremme bruken av livsløpsbasert miljødokumentasjon.
Norske byggevareprodusenter må bidra til at Norge når klimamålene. Dette gjør vi gjennom å øke
kompetansen om byggevarers miljøpåvirkning hos alle aktører i verdikjeden. Foreningen deltar aktivt i standardiseringsarbeid samt å sikre at beregningsverktøy for miljøvurdering er livsløpsbasert. Det er har i 2022 også blitt nedlagt arbeid for å påvirke Storting og Regjering inkl virkemiddelapparatet til å vedta ordninger for energieffektivisering for bygninger og industri.

Vi er en pådriver for digitaliseringen av byggenæringen
En viktig forutsetning for det grønne skiftet er at byggenæringen i større grad digitaliserer sine
forretningsprosesser. Vi må øke kunnskapen om hvordan anskaffelser av byggevarer skjer i en
fremtidig digital verdikjede. Medlemmenes interesser som eier av digital produktinformasjon, ivaretas gjennom standardisering av produktdatamaler (PDT) på felles dataformat. Varedatabasen
NOBB er en viktig kanal for å distribuere riktig vareinformasjon til alle som etterspør denne.

Vi arbeider for positivt omdømme og rekruttering til norsk byggevareindustri
Det er behov for å skape oppmerksomhet knyttet til industrien og dens betydning for bedre og mer
effektive byggeprosesser og bærekraftige bygg og anlegg. Sammen med øvrige bransjer vil vi bidra til at byggenæringen er et attraktivt yrkesvalg og arbeidsplass i fremtiden. Vi oppfordrer våre
medlemmer til å benytte byggenæringens viktigste møteplass; Bygg Reis Deg til å vise frem sine
produkter til kunder, samt som verktøy for økt rekruttering.

Vi ser frem til å kunne bidra for en fortsatt sterk norsk byggevareindustri i en bærekraftig norsk byggenæring.

Jøns Sjøgren 

Adm. direktør 

Vi synliggjør og sikrer norske produkter og produsenter fortrinn mot markedet

Jøns Sjøgren, Administrerende direktør

Om Byggevareindustriens Forening

Styre og komiteer

 
Styret:
 • Arne Jebsen - Hunton Fiber AS (styreleder)
Styremedlemmer:
 • Erik Øyno - Protan AS
 • Jan Endre Vartdal - Vartdal Plast
 • Hanne Sønsteby - ASAK Miljøstein AS
 • Kathrine Lyngstad - Spenncon AS
 • Trygve Martinsen - Alloc AS
 • Stig Morten Engen - Rockwool AS

Det ble gjennomført 4 styremøter i 2022, hvorav en 2 dagers strategisamling.

Foreningens valgkomité: 
 • Bjørnar Gulliksen - Isola AS (leder)                 
 • Trond Hagerud - Mapei AS
 • Audun Harridsleff - Contiga AS
Administrasjon: 

Byggevareindustrien hadde i utgangen av 2022 3 ansatte; Jøns Sjøgren, Trine Dyrstad Pettersen og Nini Mollatt. 

Representasjon i andre fora:
 • Styret i EPD Norge (nestleder) - Jøns Sjøgren  
 • Styret i PDT Norge (styreleder) - Jøns Sjøgren 
 • DiBK forum for markedstilsyn - Jøns Sjøgren 
 • SINTEF Byggforsks tilsynskomité - Jøns Sjøgren 
 • Diverse komiteer i Standard Norge/CEN/ISO - Trine Dyrstad Pettersen / Jøns Sjøgren 
 • Komite for Årets bygg og anlegg – Trine Dyrstad Pettersen
 • Styret i Kontrollrådet - Jørn Tveite, Skarpnes AS 
 • Leder av ISO TC 59 - Jøns Sjøgren 
 • Leder av valgkomiteen buildingSMART International - Jøns Sjøgren 
 • EBAs KEM-utvalg - Trine Dyrstad Pettersen 
 • Byggforskseriens utvalg - Trine Dyrstad Pettersen 
 • Nettverket for Nasjonal handlingsplan for byggavfall – Trine Dyrstad Pettersen
 • Energinettverket – Trine Dyrstad Pettersen
 • Styret i Construction Products Europe (CPE) - Jøns Sjøgren 
 • Komite SN/K 262 Kjøp av byggevarer - Rune H. Petersen, Hey'di 
 • Sustainable workings Group CPE - Trine Dyrstad Pettersen 
 • Sektorstyret Bygg, Standard Norge - Terje Rønning, Heidelbergcement Norway AS 
 • Task Group Fire i CPE - Ola H. Olsen, Steni AS 
 • Styret GS1 Norge - Jøns Sjøgren 
Foreningen er medlem av: 
 • buildingSMART Norge
 • PDT Norge
 • Grønt Landtransportprogram (NHO)
 • Standard Norge
 • Næringslivsringen ved NTNU
 • Fagrådet for Våtrom
 • Construction Products Europe
 • European Panel Federation
 • Norsk kommunalteknisk forening

Eierinteresser  

Norsk Byggtjeneste AS

www.byggtjeneste.no www.nobb.no  

Byggevareindustrien har en eierandel i Norsk Byggtjeneste (NBT) på 50 %, mens det øvrige er fordelt med 16 % på Virke Byggevarehandel og 34 % på BGF-fondet (Bygningsartikkel Grossistenes Forening). 

Styret hadde en meningsutveksling om misjon som også skal være så kort og konsis som mulig og innstiller på:

«Byggtjeneste skal være byggenæringens naturlige førstevalg på produktdata.

Vi samler, kvalitetssikrer, strukturerer og formidler produktinformasjon

og skaper merverdi i verdikjeden.»

Norsk Byggtjeneste's visjon er: «Vi effektiviserer byggenæringen»

Selskapets aktivitet er knyttet til elektronisk informasjon om produkter og regelverk.

Selskapet har hatt en positiv utvikling i 2022, med fokus på produktutvikling og synlighet i markedet, kvalitet og effektiv drift. I 2022 tok selskapet en tydeligere strategisk retning ved å igangsette utvikling av en ny løsning mot leverandører til byggenæringen. Norsk Byggtjeneste AS oppnådde i 2022 et resultat på NOK 11.421.991,- etter skatt. Selskapet har god likviditet og stabil kundemasse.

Byggevareindustrien er representert i selskapets styre med: 

Erik Øyno, (Protan AS), Bjørnar Gulliksen (Isola AS) og Jøns Sjøgren. De øvrige representanter i styret har vært Carl Otto Løvenskiold (BGF), Jørgen Hannestad (BGF) og Audun Løhre (BGF). 

Bygg Reis Deg AS

www.byggreisdeg.no

Byggevareindustrien eier 51 % av aksjene i Bygg Reis Deg AS og BGF-fondet 49 %.  

Bygg Reis Deg AS har som misjon å utvikle, markedsføre og arrangere møteplasser (utstillinger, seminarer, konferanser, prisutdelinger, sosiale møteplasser) for byggenæringen som gir deltakerne økt kunnskapsdeling og konkurransekraft. Virksomhetens hovedprodukt er Bygg Reis Deg messen som arrangeres annethvert år og sist gang i oktober 2021. Bygg Reis Deg har i 2022 gjennomført Det Norske Byggemøtet – Topplederkonferansen for 6.gang. Arrangementet samlet 130 deltagere i Sentralen i Oslo. Bygg Reis Deg AS har levert et negativt resultat på NOK – 4.119.826.

Byggevareindustrien er representert i selskapets styre med Trond Hagerud (leder), Arne Jebsen (Hunton Fiber AS) og Jøns Sjøgren. Fra BGF-fondet sitter Carl Otto Løvenskiold, Erik Tønnesen og Ole Jørgen Mo

Bransjen og markedet i 2022

Tall fra Prognosesenteret viser at totalmarkedet (produksjonsverdien) innenfor bygg gikk ned 1,6 % i 2022 til 402,7 mrd kroner. Det var nye boligbygg som hadde den største nedgangen på -3,3 %.

Nasjonalt produsentsalg av byggevarer

Det innenlandske salget av byggevarer i 2022 endte 13,5 % høyere enn 2021.

Den samlede omsetningen for utvalget av bedrifter som rapporterer til statistikken var ca 12 mrd. NOK.  Statistikken omfatter salg, nominelle priser, til det norske markedet for fakturerte ordrer. Indeksen er ikke korrigert for inflasjon, og tallene inneholder både pris og volumendringer.  

Det har vært en unormal prisøkning for flere byggevarer i 2022. Dette skyldes bl.a. økte råvare- og fraktpriser, samtidig som etterspørselen har vært høy.  Dersom man skulle korrigere for inflasjon og prisøkninger, antas det at volumet på byggevaresalget har gått noe ned i 2022.

Ser mer info om Tall og fakta

Aktiviteter i Byggevareindustriens Forening

Medlemsmøter

Foreningen har avholdt flere digitale seminarer for medlemmene hvor temaer var bl.a. Digitalisering, Produktdata i en maskinlesbar verdikjede, og ny prognosetjeneste.  

Byggevareindustriens generalforsamling ble avholdt 11. mai på Meet Ullevål. Etterpå var det et felles medlemsmøte med Boligprodusentenes forening med god deltakelse.   

Byggevareindustrien har en lang tradisjon med å organisere studieturer for sine medlemmer. Denne gangen gikk turen til Brussel der mange av rammebetingelsene for norsk byggevareindustri blir bestemt.

30 personer deltok på turen der man satte fokus på det grønne skiftet og sirkulær økonomi. Vi besøkte EU-delegasjonen og den norske ambassaden. Deretter var det fagdag med en innføring i EUs institusjoner og Norges forhold til EU gjennom EØS avtalen.  Vi fikk en grundig gjennomgang av endringene i byggevareforordningen og hvordan EU-kommisjonen jobber med digitalisering av byggenæringen.

Se programmet og presentasjonene fra fagdagen her

Foreningens årlige medlemsmøte gikk av stabelen den 17. november med 30 deltagere til stede. Deltagerne fikk høre innlegg om utsiktene for norsk økonomi og bygg- og anleggsmarkedet ved Sjeføkonom Nejra Macic fra Prognosesenteret. Videre snakket Direktør for bærekraft og samfunnspolitikk i BNL Guro Hauge om BNLs arbeid med det grønne skiftet og energieffektivisering. 

En viktig sak som opptar våre medlemmer om dagen, er strømsituasjonen for byggevareprodusenter. Roy Arne Syversrud fra Statkraft snakket om hvordan blir strømmarkedet fremover før Nina Lillelien fra NHO presenterte hvordan strømstøtten virker og hvordan fastprisavtalene vil bli. 

Til sist holdt næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) et innlegg om hva som er regjeringens plan for strømstøtte og fastpris til næringslivet. Næringsministeren fikk flere spørsmål fra tilhørerne.

Bygg.no var til stede i møtet og laget denne saken.

 

Utvalg

Teknisk forum

Byggevareindustriens Tekniske forum er et tilbud for medlemsbedriftene der administrasjonen informerer om relevante saker knyttet til regelverk, markedskrav, standardisering med mer samt at det diskuteres mulige innspill knyttet til relevante saker som administrasjonen tar med i videre arbeid. Eksempler på saker i 2022 har vært klimakrav i Teknisk forskrift (TEK), endringer i dokumentasjonsforskriften (DOK) knyttet til ombrukte byggevarer, revisjon av Svanemerkede bygg og EUs Byggevareforordning, maskinlesbare EPDer, ECOproduct og Miljødata i NOBB. Forumet har hatt 4 møter i 2022 der 3 av møtene var på Teams.  

Digitalt forum

Det ble i 2022 avholdt flere Teams møter i dette forumet. Hovedfokuset er digitaliseringen av vareinformasjon.

Dette er en fin arena der medlemsbedrifter kan dele praktiske erfaringer og utfordringer vedr digitale produktdata.

Det har vært en nyttig møteplass med godt oppmøte fra mange bedrifter.

Forhandlingsutvalg - overenskomst for byggeindustrien

Byggevareindustrien har 3 representanter i forhandlingsutvalget for "Overenskomst for byggeindustrien". I tariffperioden, frem tom hovedoppgjøret 2022, var Byggevareindustriens representanter:

 • Kjersti-Lill Lund, St. Gobain Byggevare AS
 • Elin Røed, Contiga AS
 • Trygve Martinsen, Alloc AS

Takprodusentenes Forskningsgruppe - TPF

Byggevareindustriens Forening har siden 2015 hatt sekretariatet for Takprodusentenes Forskningsgruppe (TPF). TPF er en sammenslutning av bedrifter som arbeider med taktekking på flate tak i form av produksjon og leveranse av materialer eller utførelse av tekkearbeider, og mange av medlemmene i TPF er også medlemmer av Byggevareindustriens Forening.

Bransjepolitikk

BNL ivaretar den overordnede næringspolitikken for Byggevareindustrien. Vi er allikevel engasjert i bransjespesifikke problemstillinger.  

Byggevareindustriens Forening har de siste par årene hatt tett samarbeid med et energinettverk med et 20-talls bransje-, forbruker- og miljøorganisasjoner der man utveksler og samarbeider om felles politisk påvirkning knyttet til energi- og effektrelevante problemstillinger. I etterkant av stortingsvalget har det vært betydelig kontakt med styringspartiene inkl. SV samt Energikommisjonen for å øke oppmerksomheten knyttet til energieffektivisering av eksisterende bygg som en viktig del av det grønne skiftet med mål om å få på plass virkemidler som kan bidra til en endring. Deriblant et revidert mandat for Enova til også å omfatte energieffektivisering og støtte til velkjente løsninger. Noe forsinket leverte Energikommisjonen sin rapport i febr. 2023 "Mer av alt- raskere", der det fremkommer at målet er at frigjøre minst 20 TWh i energieffektivisering, samtidig som det poengteres at det går raskere med energieffektivisering enn å bygge ut ny kraft.

Deltagelse i  BNLs miljøforum 

BNL arrangerer månedlig møte for det interne Miljøforumet hvor Byggevareindustrien også deltar. Her tas miljørelevante saker opp som har relevans på tvers av bransjeorganisasjonene med mål om gjensidig informasjon og diskusjonsfora for mulig felles utspill i enkeltsaker. Energieffektivisering har vært en av de gjentakende temaene.

KEM – EBA 

Byggevareindustrien deltar sammen med BNL som de eneste medlemmene utover EBA egne medlemsbedrifter. I dette utvalget formidles og diskuteres miljøsaker som har spesiell relevans for entreprenørene. Myndighets- og markedsrelaterte miljøkrav, deriblant klimakrav til materialer og ombruk i TEK og DOK taksonomien og EBAs 10 strakstiltak er eksempler på saker i 2022.  

Grønt materialforum 

Byggevareindustrien arrangerer sammen med Grønn byggallianse felles møter i Grønt materialforum som er en felles møteplass for medlemmer i de to organisasjonene. Dette er en fin møteplass for medlemmer av Byggevareindustrien å være i kontakt med resten av verdikjeden for å diskutere felles muligheter og utfordringer knyttet til ulike klima- og miljørelevante problemstillinger. I 2022 har det vært arrangert 4 slike møter med hhv tema innen emisjoner, reduserte materialbruk og klimagassutslipp, femtidens byggematerialer og klimatilpassede materialer. Alle møtene har vært digitale med 30 – 70 deltakere. 

Politikk - Høringer 

Innspill på relevante høringer er en av aktivitetene som foreningen benytter for å påvirke relevante forutsetninger for medlemsbedriftene og byggenæringen. I 2022 sendte foreningen inn høringssvar i tilknytning til statsbudsjetter for 2023 og NOU 2022:6 - Nett i tide – om utvikling av strømnettet, nye kriterier for Svanemerking av nye bygg og DFØs reviderte krav til anskaffelser av bærekraftig bygg

 

Prioriterte arbeidsområder

Standardisering  

Vi er aktive i flere komiteer i Standard Norge, samt i både CEN og ISO.  Foreningen er representert i sektorstyret Bygg i Standard Norge og leder en teknisk komite i ISO; ISO/TC 59 "Buildings and civil engineering works".  Et av standardiseringsaktivitetene som ble iverksatt i 2021 var revisjon av NS 8409 Kjøp av byggevarer. Målet er å få en mer balansert kontrakt som regulerer kjøp og salg av byggevarer. Komiteen ledes av prof. Lasse Simonsen og Byggevareindustrien er representert ved Rune Petersen, Hey'di.  

 
Seriøst byggevaremarked og markedstilsyn

Byggevareindustrien jobber for et seriøst byggevaremarked med effektive og rettferdige konkurransevilkår. En av de største truslene mot et seriøst byggevaremarked er direkteimport av byggevarer der den utførende har med seg egenimporterte materialer i leveransen. Vi deltar i DiBKs arbeid med tilsyn av byggevarer, samt at vi følge opp Byggevareforordningen, produkttilsyn og sertifiseringsordninger. Direktoratet for byggkvalitet fortsatte i 2022 sitt omfattende tilsyn med behandlet utvendig trekledning. 

 
Energi og miljø

Sirkulær økonomi og klimagassutslipp har på samme måte som foregående år vært de mest fremtredende temaene knyttet til energi og miljø også i 2022.  

Innføring av klimakrav til materialer i Teknisk forskrift ble innført 1.7. 2022 med et års overgangsperiode. I løpet av våren 2022 ferdigstilte Byggevareindustrien sammen med Boligprodusentene en veileder for utarbeidelse av klimagassutslipp i TEK etter oppdrag fra Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) i tråd med kravene som ble vedtatt.

Grønn byggallianse lanserte ny versjon av BREEAM Nor med økt fokus på klimagassutslipp og sirkulær økonomi februar 2022.

Gjennom 2022 har Byggevareindustrien ledet et prosjekt med maskinlesbare EPDer basert på den nye NS_EN ISO 22057 standarden. ISO og CEN-standarden. Prosjektet vil bidra til en heldigital flyt av EPD-data gjennom hele verdikjeden, inkludert miljødata i NOBB til bruk i nye og eksisterende klimagassverktøy. Det er også tett samarbeidet med BIM Verdi-nettverket for at bygningsinformasjonsmodellene (BIM) videreutvikles slik at disse også berikes med produktinformasjon.

Byggevareindustrien har også i 2022 hatt et tett samarbeid med energinettverket som beskrevet under Politikk.  

Grønt landtransportprogram er et forpliktende offentlig-privat samarbeid for å realisere det grønne skiftet i den landbaserte næringstransporten. Målet å bidra til å halvere klimautslippene fra transport innen 2030. Programmet er organisert under NHO, og Byggevareindustrien er med i styringsgruppen. 

Vi fremmer bruk av livsløpsbasert miljødokumentasjon som underlag for utvikling og etterspørsel av klima- og energieffektive og sirkulære byggevarer

Digitalisering

Et av våre strategiske mål er å sikre produsentenes interesser som eier av digital vareinformasjon.  Arbeidet er forankret i byggenæringens digitale strategi som er utmeislet i rapporten Digitalt Veikart 2.0 (www.digitaltveikart.net)

 

PDT Norge 

www.pdtnorge.no

En overgang til en mer sirkulær byggenæring vil kreve mer bærekraftige materialer, ombruk og materialgjenvinning. For å dokumentere at bygg og byggematerialer oppfyller kravene, må man vite hva man måler og hvordan. Et betydelig bidrag til en sirkulær byggenæring er derfor at det utvikles et felles system for hvordan egenskapene til byggevarer entydig dokumenteres. Digitalisering, maskinlesbar produktdokumentasjon basert på standarder og felles spesifikasjoner er en forutsetning for å lykkes. Løsningen ligger i å utarbeide såkalte produktdatamaler, PDT. 

Det har i 2022 vært et omfattende arbeid i PDT Norge for å utvikle en IT-plattform for utvikling, forvaltning og distribusjon av PDTer. Myndighetene v/Dibk er med på dette samarbeidet. Se mer på www.pdtnorge.no  

BYGGSTAND-prosjektet

www.byggstand.no

Byggstand er en felles arena for byggenæringens digitaliseringsprosjekter. Resultatene blir publisert på byggstand.no og vil være åpent tilgjengelig for alle. Innholdet kan komme fra alle forhold som berører vareflytens logistikk fra produsent, grossist, detaljist, utførende entreprenør og sluttkunde. Prosjekter som gjennomføres i Byggstand vil være koordinert mot andre standardiseringsorganer i tilknytning til byggenæringen.

Det første prosjektet i BYGGSTAND er å teste ut implementering og bruk av handelsmeldingene ordre, ordrebekreftelse, pakkseddel og faktura ved hjelp av BEAst Supply 4.0. BEAst Supply 4.0 er en internasjonal, digital plattform som bidrar til å optimalisere samhandlingen i byggenæringen. Prosjektets deltakere er Skanska, Dahl Optimera og Byggma.

Vi sikrer produsentenes interesser i digitaliseringen av byggenæringen

Kommunikasjon - sosiale medier

Vi arbeider for positivt omdømme for norsk byggevareindustri, og vi har en ambisjon å skape oppmerksomhet knyttet til industrien og dens betydning for bedre og mer effektive byggeprosesser og bærekraftige bygg og anlegg.  

Basis for foreningens kommunikasjon er våre hjemmesider www.byggevareindustrien.no. I tillegg deler vi aktuelle saker på Facebook og LinkedIn.  

Prosjekter

50 byggevareinnovasjoner

Det skjer mye spennende produktutvikling og innovasjon blant våre medlemsbedrifter. Vi har derfor utfordret foreningens medlemmer til å spille inn store og små byggevareinnovasjoner for å vise mangfoldet av produkter og tjenester som kan bidra til en mer bærekraftig byggenæring. Vi ferdigstilte dette i 2022.  Se produktene og les mer her.

Vi arbeider for positivt omdømme for norsk byggevareindustri

Samordningsrådet for digitalisering

En av konklusjonene i rapporten Digitalt veikart 2.0 var å opprette et nasjonalt råd der offentlig og private aktører kunne arbeide videre med overordnede spørsmål og aktiviteter vedr digitalisering av byggenæringen. 

Nikolai Astrup opprettet i 2021 "Samordningsrådet for digitalisering" med formål om å legge til rette for effektive prosjekterings- og byggeprosesser, bærekraftig forbruk, ombruk og for digitalisering.  

I perioden 2021-2023 skal rådet særlig prioritere å: 

 • Skaffe seg en oversikt over mulighetene knyttet til digitalisering, og potensialet i å ta i bruk ny teknologi og flyt av produktinformasjon  
 • Opprette et godt samarbeid med brede deler av næringen 
 • Stimulere BAE-næringen til å sette i gang piloter knyttet til å effektivisere digital dataflyt i verdikjeden 
 • Det skal vektlegges å fremskaffe dokumentasjon av sentrale brukerbehov med tilhørende gevinstpotensial 

Sekretariatet ligger i Dibk og Byggevareindustrien er representert rådets styre.  

 

Prognoser og statistikker

Byggevareindustrien har en avtale med Prognosesenteret om utarbeidelse av bransjestatistikk og et prognosesamarbeid sammen med BNL.  

Byggevareindustriens egen salgsstatistikk distribueres månedlig og er en viktig indikator for bransjen der den enkelte produsent kan sammenligne seg opp mot bransjesnittet løpende månedlig.  

I 2022 har det blitt arbeidet videre med vår Tall og fakta side på våre hjemmesider.

Gå inn her for å se vår Tall og fakta side

 

Medlemsfordeler

Som medlem i Byggevareindustriens Forening  er du også en del av landsforeningen BNL - Byggenæringens Landforening og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). 

NHO  er Norges største interesseorganisasjon for bedrifter i Norge. Gjennom medlemskapet får du tilgang til en rekke fordeler. Juridisk rådgivning, faglig bistand, attraktive møteplasser, nyttige verktøy, relevante kurs og rabatterte innkjøpsordninger er noen eksempler. 

Benytt deg av medlemsfordelene og få mest mulig ut av medlemsskapet. Det lønner seg!

NHO Digitale håndbøker 
Personal-, HMS- og lederhåndbøker fra NHO

Gjør rutiner, regler og retningslinjer tilgjengelig for bedriftens ansatte på mobil, nettbrett og desktop. Vi tilbyr personalhåndbok, HMS-håndbok og en håndbok for å samkjøre bedriftens ledere. Håndbøkene er et produkt for medlemmer i NHO. De er raske å ta i bruk og rimelige i innkjøp.

Les mer om håndbøkene her

Forsikringer  og pensjon

Byggevareindustrien tilbyr våre medlemmer som det er aktuelt for å benytte seg av NHO Forsikring og NHO Pensjon som har avtale med Storebrand.  

Arbinn – hjelp for ledere

På NHOs Arbeidsgiverportal Arbinn.no har NHOs advokater og eksperter laget verktøy og veiledere som hjelper deg som er arbeidsgiver og har personalansvar. 

BNL – Byggenæringens Landsforening

Byggevareindustrien er en av 13 bransjeorganisasjoner som er med i BNL.  Til sammen har BNL 3300 medlemsbedrifter og sysselsetter mer enn 70000 ansatte. BNL ble etablert i 1997 og er i dag den tredje største landsforeningen i NHO. 

BNL håndterer i første rekke arbeidsgiveriet for Byggevareindustriens medlemmer. BNL har ansvar for tariffavtalene i byggenæringen med tilhørende tariffrevisjoner, fortolkning og tvistebehandling. BNL tilbyr også medlemsbedriftene veiledning i kollektiv og individuell arbeidsrett, kurs i rådgivning innenfor HMS.  

BNL skal jobbe med den næringspolitikken som bransjene står sammen om. 

Internasjonalt samarbeid

Construction Products Europe

Byggevareindustrien er medlem av den europeiske byggevareorganisasjonen Construction Products Europe. CPE er en materialnøytral forening med sete i Brussel med mål om fremme fri bevegelse av byggevarer i det indre markedet. Jøns Sjøgren sitter i styret.

CPE konsentrerer i hovedsak sin virksomhet mot det som skjer på EU-nivå med berøring til byggevareindustrien, dvs. oppfølging i forhold til EU-direktiver, bærekraft miljøkrav, standardisering, forskning mv. I 2022 har det vært særlig fokusert på revisjon av byggevareforordningen og Green Deal. CPE har flere faglige arbeidsgrupper som også medlemsbedrifter kan engasjere seg i.

https://www.construction-products.eu/

European Panel Federation (EPF)

Vi er også medlem av EPF, som er foreningen for de som produserer trebaserte plater. EPF har medlemmer i 25 land. Europas trepanelindustri omsetter for rundt 22 milliarder euro hvert år, skaper over 100.000 arbeidsplasser direkte og teller mer enn 5 000 bedrifter i Europa.

https://europanels.org/

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: