Innledning

Byggevareindustriens Forening er en selvstendig bransjeforening etablert i 1969. Foreningen er tilsluttet Byggenæringens Landsforening (BNL) og Næringslivets Hovedorganisasjon, og hadde ved utgangen av 210 medlemsbedrifter.

Medlemmene har en samlet omsetning på ca. 25 mrd. kroner og vel 7.000 ansatte.

Byggevareindustriens Forening er en materialuavhengig forening som samler et bredt spekter av byggevareprodusenter.

Overordnede mål for Byggevareindustrien  

Vi skal være en anerkjent, toneangivende og selvstendig forening der vi synliggjør og sikrer norske produkter og produsenters fortrinn mot markedet.

 • Vi har et seriøst byggevaremarked med effektive og rettferdige konkurransevilkår
 • Vi fremmer bruk av livsløpsbasert miljødokumentasjon som underlag for utvikling og etterspørsel av klima- og energieffektive og sirkulære byggevarer
 • Vi sikrer produsentenes interesser i digitaliseringen av byggenæringen
 • Vi arbeider for positivt omdømme for norsk byggevareindustri

Leders oppsummering av 2020

Adm. dir. Jøns Sjøgren.

2020 vil nok best huskes som koronaåret, da samfunnet stengte ned for å holde pandemien i sjakk. Plutselig var smittevern og koronarestriksjoner hovedfokus, og en samlet byggenæring jobbet for at byggeaktiviteten allikevel kunne holdes i gang.  Hjemmekontor ble vanlig for mange blant annet for å skjerme de som skal holde produksjonen i gang. Samtidig har nye ord som spriting,  koronasveis, å holde meteren og kohort blitt en naturlig del av ordforrådet.

Der andre bransjer som reiseliv, hotell og restaurant ble hardt rammet, klarte byggenæringen seg relativt bra. I de hektiske mars-dagene planla man for det verste, og det var stor usikkerhet i markedet. Den svekkede kronekursen mot euro ble en tilleggsdimensjon for alle bedrifter som er avhengig av import.  Gjennom godt smittevernsarbeid og politisk jobbing, ble byggeplassene holdt åpne og byggevareproduksjonen har stort sett gått som normalt. De fleste byggevareprodusentene fikk et bra år med godt salg i 2020. Mindre reiseaktivitet blant folk medførte en sterk vekst i forbrukermarkedet, da mange benyttet anledningen til å pusse opp hus og hytter.

Vår statistikk for innenlandske salget av byggevarer viser at 2020 endte med oppgang på 4,9 % sammenlignet med 2019.  

De to enkeltsakene foreningen har jobbet mest med, er klima og miljø samt digitalisering.  Vi har blant annet deltatt aktivt i arbeidet med å utvikle standarder for hvordan man skal strukturerer byggevareinformasjon, såkalte produktdatamaler (PDT). Arbeidet skjer i regi av Standard Norge, og vil kreve mye av byggevareprodusentene fremover.  Det har også vært jobbet med å få på plass en nøytral forvaltingsorganisasjon, og PDT Norge ble stiftet 23. mars 2021.

Fokuset på klima og miljø blir bare større og større. FNs bærekraftsmål har fått økt fokus hos mange byggherrer, og det kommer etter hvert krav om å dokumentere klimaeffekter fra materialvalg i bygg. For oss blir det viktig å dokumentere dette på en standardisert måte for å unngå mange og fordyrende dokumentasjonsordninger.

Vi ser frem til å kunne bidra for en fortsatt sterk norsk byggevareindustri i en bærekraftig norsk byggenæring.

Jøns Sjøgren 

Adm. direktør 

Vi synliggjør og sikrer norske produkter og produsenter fortrinn mot markedet

Jøns Sjøgren, Administrerende direktør

Om Byggevareindustriens Forening

Styre og komiteer

 
Styret:
 • Bjørnar Gulliksen - Adm.dir. Isola AS (styreleder)                   
 • Arne Jebsen - Adm.dir. Hunton Fiber AS (nestleder)                   

Styremedlemmer:

 • Audun Harridsleff - Adm.dir. Contiga AS
 • Jan Erik Engebretsen - Salgsdirektør-Bygg Norden, Jackon AS
 • Lars Gaustad - Adm. dir. Glava AS
 • Hilde Kristin Herud - Adm. dir. Norgips AS
 • Erik Øyno - Adm. dir. Protan AS

Det ble gjennomført 4 styremøter i 2020, hvorav en 2 dagers strategisamling. I tillegg ble det avholdt 5 ekstraordinære styremøter i forbindelse med koronapandemien.

 

Foreningens valgkomité: 
 • Jon Karlsen (leder)
 • Trond Hagerud
 • Johan Wigestrand

 

Administrasjon: 

Byggevareindustrien hadde i utgangen av 2020 3 ansatte; Jøns Sjøgren, Trine Dyrstad Pettersen og Nini Mollatt. 

Representasjon i andre fora:
 • Styret i EPD Norge - Jøns Sjøgren
 • DiBK forum for markedstilsyn - Jøns Sjøgren
 • SINTEF Byggforsks tilsynskomité - Jøns Sjøgren
 • Diverse komiteer i Standard Norge/CEN/ISO - Trine Dyrstad Pettersen / Jøns Sjøgren
 • EPD Norge Brukerforum - Trine Dyrstad Pettersen
 • NGBCs strategiske rådgivningsgruppe - Trine Dyrstad Pettersen
 • Styret i Kontrollrådet - Jørn Tveite, Skarpnes AS
 • Leder av ISO TC 59 SC13 - Jøns Sjøgren
 • Leder av valgkomiteen buildingSMART Norge - Jøns Sjøgren
 • Leder av valgkomiteen buildingSMART International - Jøns Sjøgren
 • EBAs KEM-utvalg - Trine Dyrstad Pettersen
 • Byggforskseriens utvalg - Trine Dyrstad Pettersen
 • Styret i Construction Products Europe (CPE) - Jøns Sjøgren
 • Sustainable workings Group CPE - Trine Dyrstad Pettersen
 • Sektorstyret Bygg, Standard Norge - Terje Rønning, Heidelbergcement Norway AS
 • Task Group Fire i CPE - Steni AS
 • Task Group Digitalisation CPE - Jøns Sjøgren

 

Foreningen er medlem av: 
 • buildingSMART Norge
 • Standard Norge
 • Næringslivsringen ved NTNU
 • Fagrådet for Våtrom
 • Construction Products Europe
 • European Panel Federation

Eierinteresser  

Norsk Byggtjeneste AS

Byggevareindustrien har en eierandel i Norsk Byggtjeneste (NBT) på 50 %, mens det øvrige er fordelt med 16 % på Virke Byggevarehandel og 34 % på BGF-fondet (Bygningsartikkel Grossistenes Forening).

Selskapets mål er å være den ledende aktør innen produkt- og kunnskapsbasert informasjonsformidling mellom aktørene i byggenæringen. I 2020 overtok Norsk Byggtjeneste AS NRF-databasen fra Norske Rørgrossisters Forening (NRF). Dette er en del av en strategisk ambisjon om å utvide virksomheten til å omfatte nærstående bransjer. Byggevareindustrien er representert i selskapets styre med:

Jon Karlsen, (Glava AS), Bjørnar Gulliksen (Isola AS) og Jøns Sjøgren. De øvrige representanter i styret har vært Carl Otto Løvenskiold (BGF), Jørgen Hannestad (BGF) og Knut Strand Jacobsen (Virke Byggevarehandel).

 

Bygg Reis Deg AS

Byggevareindustrien eier 51 % av aksjene i Bygg Reis Deg AS og BGF-fondet 49 %.

Messen Bygg Reis Deg arrangeres hvert annet år, sist i 2019. Koronasituasjonen påvirket aktiviteten i Bygg Reis Deg i 2020, selv om det er et "mellomår".   Den planlagte topplederkonferansen Det Norske Byggemøtet, ble gjennomført kun med digital deltagelse i oktober, pga sterke anbefalinger fra de lokale myndighetenes side om ikke å gjennomføre fysiske samlinger.

Covid 19- pandemien påvirker også påmeldingene til messen i 2021. Både norske, men i hovedsak utenlandske utstillere avventer å melde seg på.

Byggevareindustrien er representert i selskapets styre med Trond Hagerud (leder), Kristin Røed-Eriksen (Saint-Gobain Byggevarer AS) og Jøns Sjøgren. Fra BGF-fondet sitter Carl Otto Løvenskiold, Asbjørn Torstein Vennebo  og Eirik Idolf Grønlie.

Bransjen og markedet i 2020

Tall fra Prognosesenteret viser at totaltmarkedet (produksjonsverdien) innenfor bygg gikk ned 0,4 % i 2020 til 349,3 mrd kroner. Det var nye boligbygg som hadde den største nedgangen med 3,7 %.

imagea8yrw.png

 

Nasjonalt produsentsalg av byggevarer

Det innenlandske salget av byggevarer fra industrien endte med oppgang på 4,9 % i 2020.

Salget startet litt tregt i januar, men tok seg opp i februar. Til tross for korona-krise og nedstenging av samfunnet 12. mars, ble byggeaktiviteten holdt i gang og dermed også byggevaresalget.  Etter første halvår lå salget 3,1 % foran 2019.

I juli stagnerte salget noe, men det tok seg opp igjen over sommeren, og det ble en sterk avslutning på året. Salget i desember 2020 lå hele 27,5 foran 2019, noe som bla skyldes at desember 2019 var en dårlig salgsmåned.

Hvis vi kikker nærmere på de 3 segmentene man grupperer i, hadde trebaserte produkter den største akkumulerte salgsveksten i 2020 med 10,1 %. Øvrige byggevarer og betongbaserte produkter hadde en salgsøkning på henholdsvis 3,9 % og 2,8 %.

Aktiviteter i Byggevareindustriens Forening

Medlemsmøter

Våren 2020 avholdt foreningen flere digitale seminarer for medlemmene hvor temaer var bl.a. kriseledelse i koronatid og valutasvingninger. I tillegg har foreningen fasilitert 3 workshops ifm prosjektet Digitalt veikart i BNL.

Byggevareindustriens generalforsamling ble avholdt 6. mai på Teams med god deltakelse.  

Byggevareindustriens tradisjonelle studietur utgikk i 2020 på grunn av koronapandemien.

Foreningens årlige høstmøte ble avholdt i digitalt på Teams den 19. november med 61 deltagere med ulike innledere knyttet til temaer på marked og digitalisering. Vi hadde innlegg om økonomi fra Prognosesenteret og innlegg om  digitalisering og produktdatamaler fra NCC, Cobuilder og NOBB.

 

Utvalg

Teknisk forum

Byggevareindustriens Tekniske forum er et tilbud for medlemsbedriftene der administrasjonen informerer om relevante saker knyttet til regelverk, markedskrav, standardisering med mer samt at det diskuteres mulige innspill knyttet til relevante saker som administrasjonen tar med i videre arbeid. Eksempler på saker i 2020 har vært mulige klimakrav nasjonalt og på nordisk nivå, sirkulær økonomi, revisjon av BREEAM Nor, revisjon av CPR, PDTer, Grønn materialguide og kriterier for offentlige grønne anskaffelser. Forumet har hatt 1 heldagsmøte samt flere korte Teamsmøter om spesifikke saker.

 

Digitalt forum

Byggevareindustriens Digitale forum er stedet der medlemsbedriftene kan diskutere felles utfordringer og muligheter rundt fremtidens digitale byggenæring. Arbeidet i 2020 var konsentrert rundt Digitalt Veikart 2.0 og utvikling av produktdatamaler.

Det ble gjennomført flere workshops med produkteksperter innenfor ulike produktgrupper for å verifisere forslag til produktdatamaler (PDT).   

Sammen med Virke Byggevare har vi igangsatt et arbeid for å lage en veileder for implementering av NeB supply standardene.

 

PDT arbeidsgrupper

I forbindelse med arbeidet i standard Norge komiteen SNK 374 har mange medlemsbedrifter vært engasjert i verifiseringsarbeidet av produktspesifikke PDT'er. Foreningen har vært involvert i følgende produktgrupper:

 • Gipsplater
 • Fibergips
 • Gipsplater med fiberarmering
 • Trebaserte plater
 • Mineralull
 • Mineralullprodukter med løsull
 • EPS
 • XPS
 • Asfalt takbelegg
 • Plastbasert takbelegg
 • Betongtakstein
 • Tegltakstein
 • Undertak
 • Vindsperre
 • Betong
 • Tilslag
 • Betongelementer

Forhandlingsutvalg - overenskomst for byggeindustrien

Byggevareindustrien har 3 representanter i forhandlingsutvalget for "Overenskomst for byggeindustrien". I tariffperioden, frem tom hovedoppgjøret 2020, var Byggevareindustriens representanter:

 • Kjersti-Lill Lund, St. Gobain Byggevare AS
 • Elin Røed, Contiga AS
 • Stein-Erik Kvam, Lett-Tak systemer AS

Takprodusentenes Forskningsgruppe - TPF

Byggevareindustriens Forening har siden 2015 hatt sekretariatet for Takprodusentenes Forskningsgruppe (TPF). TPF er en sammenslutning av bedrifter som arbeider med taktekking på flate tak i form av produksjon og leveranse av materialer eller utførelse av tekkearbeider, og mange av medlemmene i TPF er også medlemmer av Byggevareindustriens Forening.

 

 

Prioriterte arbeidsområder

Seriøst byggevaremarked og markedstilsyn

Byggevareindustrien jobber for et seriøst byggevaremarked med effektive og rettferdige konkurransevilkår. En av de største truslene mot et seriøst byggevaremarked er direkteimport av byggevarer der den utførende har med seg egenimporterte materialer i leveransen. Vi deltar i DiBKs arbeid med tilsyn av byggevarer, samt at  vi følge opp Byggevareforordningen, produkttilsyn og sertifiseringsordninger.

 

Energi og miljø

På samme møte som i 2019 har har det sirkulær økonomi og klimagassutslipp som har vært de mest fremtredende temaene knyttet til energi og miljø i 2020.

Grønn byggallianse startet arbeidet med å revidere BREEAM Nor, og da er behovet for å styrke akkurat sirkulær økonomi og klimagassutslipp i ordningen det trukket frem som prioriterte revisjoner. Vi kan derfor forvente oss økt fokus på klimagassutslipp knyttet til materialer i BREEAM Nor, der klimagass-beregninger muligens blir minimumskrav til BREEAM-bygg. Under sirkulær økonomi er ombruk mye diskutert, og hva som skal til for å både øke ombruken i dag, og tilrettelegge for økt ombruk i fremtiden. Dokumentasjon er da et sentralt tema. Redusert avfall er også et sentralt tema, som et viktig tiltak for både å redusere bruken av ressurser og redusere klimagass-utslippene.

Klimakrav til bygg der utslipp fra materialer er en betydelig bidragsyter, er også en problemstilling utover BREEAM-ordningen. DFØ som en del av sine kriterier for bærekraftige anskaffelser, utarbeidet referansenivåer for klimagassutslipp fra byggematerialene for ulike bygningstyper. Disse forventes brukt av bl.a. kommuner når de stiller klimakrav i sine anskaffelser.

EPDer er da sentral dokumentasjon som brukes når klimagassutslipp skal dokumenteres på byggnivå. Byggevareindustrien har også vært en av pådriverne i at det utarbeides en europeisk og internasjonalt standard for maskinlesbare EPDer som vil inngå i en komplett produktdatamal. Dette arbeidet er godt i gang, og vil ferdigstilles i løpet av 2021.

På slutten av 2020 ble det nye mandatet til Enova fremlagt der Enova får en enda tydeligere rolle mht reduserte klimagassutslipp, og et tidligere måltall om energieffektivisering er tatt ut.  Byggevareindustrien vil fortsette sin innsats knyttet til energi og energieffektivisering i tett samarbeid med et bredt energinettverk som er beskrevet under Politikk. Budskapet er at energieffektivisering er en del av det grønne skiftet og elektrifisering av bl.a. norsk industri og transportsektoren.

På tampen av 2020 gikk også Byggevareindustrien inn som medlem av Grønt landtransportprogram, et nystartet program som skal bidra til halverte utslipp fra transportsektoren innen 2030.   

Vi fremmer bruk av livsløpsbasert miljødokumentasjon som underlag for utvikling og etterspørsel av klima- og energieffektive og sirkulære byggevarer

Digitalisering

Et av våre strategiske mål er å sikre produsentenes interesser som eier av digital vareinformasjon.

En overgang til en mer sirkulær byggenæring vil kreve mer bærekraftige materialer, ombruk og materialgjenvinning. For å dokumentere at bygg og byggematerialer oppfyller kravene, må man vite hva man måler og hvordan. Et betydelig bidrag til en sirkulær byggenæring er derfor at det utvikles et felles system for hvordan egenskapene til byggevarer entydig dokumenteres. Digitalisering, maskinlesbar produktdokumentasjon basert på standarder og felles spesifikasjoner er en forutsetning for å lykkes. Løsningen ligger i å utarbeide såkalte produktdatamaler, PDT.

Byggevareindustrien har tatt initiativ til å etablere en nøytral forening, PDT Norge, som skal sørge for at det kommer på plass en IT-plattform for utvikling, forvaltning og distribusjon av PDTer. Myndighetene ved DiBK er med på dette samarbeidet. Se mer på www.pdtnorge.no

Produktdatamalene blir en slags "standard" som varedatabaser og PIM-systemer skal forholde seg til. Dette vil være svaret på markedskravet om entydige maskinlesbare produktegenskaper.

Det har i 2020 også vært jobbet sammen med Virke Byggevarer for å forbedre implementeringen av e-handels meldinger i bransjen.

Gjennom styrearbeid i Norsk Byggtjeneste ønsker vi å påvirke NOBB til å ivare ta vareprodusentenes interesser, samt å utvikle tjenester som forbedrer informasjonsflyten til kunder og brukere av byggevarer.

Vi sikrer produsentenes interesser i digitaliseringen av byggenæringen

Kommunikasjon - sosiale medier

Vi arbeider for positivt omdømme for norsk byggevareindustri, og vi har en ambisjon å skape oppmerksomhet knyttet til industrien og dens betydning for bedre og mer effektive byggeprosesser og bærekraftige bygg og anlegg.

Basis for foreningens kommunikasjon er våre hjemmesider. I tillegg deler vi aktuelle saker på Facebook og LinkedIn.

Vi opplevde en økt trafikk på våre nettsider i 2020. Mye skyldes nok korona, men også at vi lanserte prosjektet "50 byggevareinnovasjoner" som har blitt flittig besøkt.

Total ble det publisert 86 artikler i 2020. Trafikken på nettsidene økte med 67% sammenlignet med 2019. På Facebook hadde vi 47 saker og vi har doblet antall følgere.

Prosjekter

50 byggevareinnovasjoner

Det skjer mye spennende produktutvikling og innovasjon blant våre medlemsbedrifter. Vi har derfor utfordret medlemmene til å spille inn store og små byggevareinnovasjoner for å vise mangfoldet av produkter og tjenester som kan bidra til en mer bærekraftig byggenæring. Vi satte ambisjonen til 50 innovasjoner og kom langt på vei i 2020. Se produktene og les mer her.

Vi arbeider for positivt omdømme for norsk byggevareindustri

Digitalt Veikart 2.0

Digitalt veikart 2.0 er en videreføring av prosjektet digitalt veikart i regi av BNL. Målet med prosjektet er å skape forståelse, forankring og engasjement på toppledernivå. Det skal bidra til å hjelpe topplederne til å prioritere digitaliseringstiltak i egen bransje og bedrift og identifisere hvilke felles digitaliseringstiltak vi er best tjent med å sette i gang for å øke effektivitet og lønnsomhet i bedriftene i næringen.

Byggevareindustrien var med i prosjektledelsen av prosjektet og var ansvarlig for delprosjektet "Digitale felleskomponenter". Prosjektrapporten ble ferdig i august 2020. Les mer her.

 

Prognoser og statistikker

Byggevareindustrien har en avtale med Prognosesenteret om utarbeidelse av bransjestatistikk og et  prognosesamarbeid sammen med BNL.

Byggevareindustriens egen salgsstatistikk distribueres månedlig og er en viktig indikator for bransjen der den enkelte produsent kan sammenligne seg opp mot bransjesnittet løpende månedlig.

Vår årlige rapport som viser utviklingen til byggevarekjedene i Norge ble distribuert med et faktaark pr kjede ift. nøkkeltall, særtrekk og kontaktpersoner som også er forbeholdt vår medlemmer.

 

Covid-19

Byggevareindustrien har jobbet tett sammen med BNL og andre bransjeforeninger med diverse aktiviteter knyttet til covid-19 situasjonen. Vi utarbeidet et forslag til Regjeringen med tiltak for å holde aktiviteten i byggenæringen i gang i de hektiske mars-april dagene. En smittevernsveileder for byggevareindustrien var et nyttig hjelpemiddel for mange bedrifter.

 

Medlemsfordeler

Som medlem i Byggevareindustriens Forening  er du også en del av landsforeningen BNL - Byggenæringens Landforening og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

NHO  er Norges største interesseorganisasjon for bedrifter i Norge. Gjennom medlemskapet får du tilgang til en rekke fordeler. Juridisk rådgivning, faglig bistand, attraktive møteplasser, nyttige verktøy, relevante kurs og rabatterte innkjøpsordninger er noen eksempler.

Benytt deg av medlemsfordelene og få mest mulig ut av medlemsskapet. Det lønner seg!

 

Forsikringer  og pensjon

Byggevareindustrien tilbyr våre medlemmer som det er aktuelt for å benytte seg av NHO Forsikring og NHO tjenestepensjon som har avtale med Storebrand.

 

Arbinn – hjelp for ledere

arbinn.nho.no har NHOs advokater og eksperter laget verktøy og veiledere som hjelper deg som er arbeidsgiver og har personalansvar. Her ligger også svar på mange koronarelaterte spørsmål om smittevern, karantene- og innreiseregler.

 

BNL – Byggenæringens Landsforening

Byggevareindustrien er en av 14 bransjeorganisasjoner som er med i BNL.  Tilsammen har BNL 3000 medlemsbedrifter og sysselsetter mer enn 67000 ansatte. BNL ble etablert i 1997 og er i dag den tredje største landsforeningen i NHO.

BNL håndterer i første rekke arbeidsgiveriet for Byggevareindustriens medlemmer. BNL har ansvar for tariffavtalene i byggenæringen med tilhørende tariffrevisjoner, fortolkning og tvistebehandling. BNL  tilbyr også medlembedriftene veiledning i kollektiv og individuell arbeidsrett, kurs i rådgivning innen for HMS.

BNL skal jobbe med den næringspolitkken som bransjene står sammen om. I 2020 ble det mye arbeid med Storting og regjering for å redusere konsekvensene for byggenæringen i forbindelse med koronapandemien. 

Byggmesterforbundet valgte i 2020 å gå ut av BNL, noe som medførte at BNL reduserte sin administrasjon med 4 årsverk. Dette fått konsekvenser for BNLs kapasitet på enkelte arbeidsområder. Styret i BNL igansatte en strategiprosess for hvordan best kan levere gode tjenester til bransjer og medlemsbedrifter.

Internasjonalt samarbeid

Construction Products Europe

Byggevareindustrien er medlem av den europeiske byggevareorganisasjonen Construction Products Europe. CPE er en materialnøytral forening med sete i Brussel med mål om fremme fri bevegelse av byggevarer i det indre markedet. Jøns Sjøgren sitter i styret.

CPE konsentrerer i hovedsak sin virksomhet mot det som skjer på EU-nivå med berøring til byggevareindustrien, dvs. oppfølging i forhold til EU-direktiver, bærekraft miljøkrav, standardisering, forskning mv. I 2020 har det vært særlig fokusert på revisjon av byggevareforordningen, SMART CE merking og sirkulærøkonomi. CPE har flere faglige arbeidsgrupper som også medlemsbedrifter kan engasjere seg i.

https://www.construction-products.eu/

European Panel Federation (EPF)

Vi er også medlem av EPF, som er foreningen for de som produserer trebaserte plater. EPF har medlemmer i 25 land. Europas trepanelindustri omsetter for rundt 22 milliarder euro hvert år, skaper over 100.000 arbeidsplasser direkte og teller mer enn 5 000 bedrifter i Europa.

https://europanels.org/

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: