Byggevareindustriens årsrapport 2020

Byggevareindustriens Forening – for en sterk norsk byggevareindustri

Foto:

Innledning

Byggevareindustriens Forening er en selvstendig bransjeforening etablert i 1969 og feiret 50 år i 2019. Foreningen er tilsluttet Byggenæringens Landsforening (BNL) og Næringslivets Hovedorganisasjon, og hadde ved utgangen av 2019 215 medlemsbedrifter.

Medlemmene hadde en omsetning på ca. 25 mrd. kroner og vel 7.000 ansatte. 

Byggevareindustriens Forening er en materialuavhengig forening som samler et bredt spekter av byggevareprodusenter og med det representerer ca. 25% av all produksjon av varer til byggenæringen. 

 

Overordnede mål for Byggevareindustrien  

Vi skal være en anerkjent, toneangivende og selvstendig forening der vi synliggjør og sikrer norske produkter og produsenters fortrinn mot markedet der vi jobber for. 

 • et seriøst byggevaremarked med styrket operativt tilsyn og kontroll
 • effektive og rettferdige konkurransevilkår for merkevareleverandører - og en rasjonell verdikjede som styrker valgmuligheter til kjøpere og brukere av byggevarer 
 • å fremme bruk av livsløpsbasert miljødokumentasjon som underlag for utvikling og etterspørsel av klima- og energieffektive og sirkulære byggevarer. 
 • å sikre produsentenes interesser i digitaliseringen av byggenæringen  
 • et positivt omdømme for norsk byggevareindustri

Leders oppsummering av 2019

Adm. dir. Jøns Sjøgren. Foto:

I 2019 feiret Byggevareindustrien 50 år. For et halvt århundre siden så produsenter av ulike byggevarer behovet for å stå sterkere samlet for å hevde bransjens behov og synspunkter. I løpet av disse årene har det vært en ytterligere samlingsprosess både innenfor byggenæringen, som er blitt dagens Byggenæringens Landsforening, og innenfor det samlede næringslivet i det som ble NHO.  
 

Jubileumåret har vært feiret med egen jubileumsmiddag med mange deltakere og et eget hefte med historien gjennom 50 år. Heftet gir en flott fortelling fra erkjennelsen av behovet om å stå samlet, den møysommelige veien frem til dagens foreningsbilde og noen av våre viktigste emner underveis.

En annen viktig milepæl i 2019, i hvertfall for underegnede, var at Øyvind Skarholt sluttet som daglig leder 1. juni og jeg begynte i stillingen fra 1. september. Jeg ser frem til å bli bedre kjent med medlemsbedriftene og virksomheten utover 2020.

Det innenlandske salget av byggevarer startet bra og markedet fortsatte med en god utvikling utover hele første halvår, sammenlignet med 2018. Ved utgangen av mai lå det akkumulerte salget 4,8 % foran fjoråret. Etter sommeren har man opplevd et litt tøffere marked og salget kjølte noe ned. Fra august har salget hver måned ligget bak tilsvarende måned i 2018. Dette medførte dermed at vi i 2019 havnet totalt litt bak fjoråret.

De to enkeltsakene foreningen har jobbet mest med, er nok klima og miljø samt digitalisering.  Vi har blant annet deltatt aktivt i arbeidet med å utvikle standarder for hvordan man skal strukturerer byggevareinformasjon, såkalte produktdatamaler. Arbeidet skjer i regi av Standard Norge, og vil kreve mye av byggevareprodusentene fremover.   

 Fokuset på klima og miljø blir bare større og større. FNs bærekraftsmål får større fokus hos byggherrer og det kommer etter hvert krav om å dokumentere klimaeffekter fra materialvalg i bygg. For oss blir det viktig å dokumentere dette på en standardisert måte for å unngå mange og fordyrende dokumentasjonsordninger. 

Vi har også vært bidragsyter i Bygg 21 som nå er avsluttet. Vi var med i flere arbeidsgrupper som har gitt konkrete råd og anbefalinger for hvordan vi kan løse noen av den norske bygge- og eiendomsbransjens største utfordringer, innenfor områdene plan- og byggesak, produktivitet, kvalitet og bærekraft, samhandling, industrialisering og kompetanse.. 

Vi ser frem til å kunne bidra for en fortsatt sterk norsk byggevareindustri i en bærekraftig norsk byggenæring.  

Jøns Sjøgren 

Adm. direktør 

Vi synliggjør og sikrer norske produkter og produsenter fortrinn mot markedet

Jøns Sjøgren, Administrerende direktør

Om Byggevareindustriens Forening

Byggevareindustriens styremedlemmer. Foto:

Styre og komiteer

 
Styret:
 • Bjørnar Gulliksen - Adm.dir. Isola AS (styreformann) 
 • Arne Jebsen - Adm.dir. Hunton Fiber AS (viseformann) 
 • Morten Andersen - Adm.dirRockwool AS 
 • Audun Harridsleff - Adm.dirContiga AS 
 • Jan Erik Engebretsen - Salgsdirektør-Bygg Norden, Jackon AS 
 • Lars Gaustad - Adm. dir. Glava AS 
 • Hilde Kristin Herud - Adm. dir. Norgips AS 

 

Foreningens valgkomité: 
 • Trond Hagerud, Mapei AS (formann) 
 • Johan Wigestrand 
 • Jon Karlsen 

 

Administrasjon: 

Byggevareindustrien hadde i utgangen av 2019 3 ansatte; Jøns Sjøgren, Trine Dyrstad Pettersen og Nini Mollatt.  Øyvind Skarholt sa opp sin stilling ved utgangen av februar og fratrådte 1. juni. Jøns Sjøgren ble ansatt som ny adm. direktør med tiltredelse 1. september. Teknisk sjef Trine Pettersen fungerte som daglig leder i perioden juni til september. 

 

Representasjon i andre fora:
 • Styret i EPD Norge: Øyvind Skarholt (styreleder) 
 • buildingSMART Norge:  Øyvind Skarholt (styreleder) 
 • Styret i GS1: Øyvind Skarholt 
 • DiBK forum for markedstilsyn: Øyvind Skarholt/Jøns Sjøgren 
 • SINTEF Byggforsks tilsynskomité: Øyvind Skarholt/Jøns Sjøgren 
 • Diverse komiteer i Standard Norge: Trine Dyrstad Pettersen / Jøns Sjøgren 
 • NGBCs strategiske rådgivningsgruppe: Trine Dyrstad Pettersen 
 • Styret i Kontrollrådet: Johan Wigestrand (formann) 
 • Leder av ISO TC 59 SC13: Jøns Sjøgren 
 • Leder av valgkomiteen buildingSMART Norge: Jøns Sjøgren 
 • Styremedlem Construction Products Europe: Jøns Sjøgren 

 

Foreningen er medlem av: 
 • buildingSMART Norge 
 • Standard Norge 
 • Næringslivsringen ved NTNU 
 • Fagrådet for Våtrom 
 • Construction Products Europe 

Eierinteresser  

Norsk Byggtjeneste AS

Byggevareindustrien har en eierandel i Norsk Byggtjeneste (NBT) på 50 %, mens det øvrige er fordelt med 16 % på Virke Byggevarehandel og 34 % på BGF-fondet (Bygningsartikkel Grossistenes Forening). 

Selskapets mål er å være den ledende aktør innen produkt- og kunnskapsbasert informasjonsformidling mellom aktørene i byggenæringen. NBT har to hovedforretningsområder, henholdsvis byggevarebasen NOBB og området Plan som omfatter utvikling og salg av bygglitteratur, regelverksprodukter og planverktøy.  

Byggevareindustrien er representert i selskapets styre med: 

Jon Karlsen, (Glava AS), Bjørnar Gulliksen (Isola AS) og Øyvind Skarholt/Jøns Sjøgren. De øvrige representanter i styret er Carl Otto Løvenskiold (BGF), Jørgen Hannestad (BGF) og Knut Strand Jacobsen (Virke Byggevarehandel). 

 

Bygg Reis Deg AS

Byggevareindustrien eier 51 % av aksjene i Bygg Reis Deg AS og BGF-fondet 49 %.  

I 2019 ble Bygg Reis Deg arrangert med over 45.000 besøkende over 4 dager. Messen samlet et bredt spekter av utstillere og hadde også et stort konferanseprogram som med over 4.000 deltagere. Evalueringen viser at messen gir stadig større utbytte til utstillerne og man tiltrekker seg relevante besøkende. Det ble også gjennomført ulike Norgesmesterskap og utdeling av byggenæringens ærespris.  

Byggevareindustrien er representert i selskapets styre med:

Trond Hagerud, Kristin Røed-Eriksen (Saint-Gobain Byggevarer AS) og Øyvind Skarholt/Jøns Sjøgren. Fra BGF-fondet sitter Carl Otto Løvenskiold, Camilla Bostad og Janicke Mathisen og i styret. 

Byggevareindustrien 50 år i 2019

Foto:

Historien skaper grunnlag for fremtiden

Den 9. januar 1969 ble Norske Byggevareprodusenters Forening (NBF) stiftet i Oslo, som en felles bransjeorganisasjon for norske byggevareprodusenter og grupper av produsenter, uavhengig av materiale og produkt. Målet var å samle alle byggevareprodusenter i et felles forum samtidig som de enkelte produsentgruppers eventuelle foreninger kunne fortsette sitt virke.

Et halvt århundre viser historien om hvordan et ønske ble realitet. Ønsket fra produsenter av ulike byggevarer var å stå sterkere samlet for å hevde bransjens behov og synspunkter. Det lykkes vi med. 

Samtidig har vi vært en del av en samlingsprosess både innenfor byggenæringen, som er blitt dagens Byggenæringens Landsforening, og innenfor det samlede næringslivet i det som ble NHO.

 

Dette har på mange måter tjent sin hensikt.

Nå ser vi fremover mot en fremtid bygget på det innarbeidede samarbeidet som Byggevareindustrien er et uttrykk for. Miljø, konkurransekraft og digitalisering kommer til å prege verden, og dermed våre bransjer i årene fremover. Vi – både enkeltbedriftene og foreningen – er godt rustet når det gjelder miljø og digitalisering. Dette bidrar til en god posisjon i en verden der omstilling skjer fortløpende og stiller stadig nye krav.

En sterk og samlende forening skal stå frem for å forfekte våre behov, enten direkte eller gjennom BNL eller NHO. Et målrettet og effektivt foreningsarbeid gir gode resultater.

Sidene som følger i dette heftet viser historien gjennom 50 år, fra erkjennelse av et behov om å stå samlet, den møysommelige veien frem til dagens foreningsbilde og noen av våre viktigste emner underveis.

Kjennskap til historien er et godt grunnlag for en erkjennelse som gir styrke til å takle utfordringene som kommer.

 

Bjørnar Gulliksen

Styreleder 

Les vårt digitale jubileumshefte her

Bransjen og markedet i 2019

Totaltmarkedet (produksjonsverdi) innfor bygg økte med 2,6 % i 2019 til 394 mrd kroner. Det var nye yrkesbygg som økte mest. Nye boliger er det største markedet med 26%. Deretter følger nye yrkesbygg 92. 

image5iwn.png

Etter en bra start på året, ble gikk byggevaresalget tregere utover høsten 2019. Totalt havnet vi 0,4% bak fjoråret. Vi grupperer vår månedlige salgsstatistikk i 3 segmentene. Betongbaserte produkter fikk en nedgang på 2,7 % sammenlignet med 2018, mens øvrige byggevarer og trebaserte produkter hadde en salgsøkning på henholdsvis 0,5 % og 0,9 %.
Tabellen nedenfor viser salgsindeks fordelt på produkttype, der året 2015 er satt til indeks 100.

Aktiviteter i Byggevareindustriens Forening

Medlemsmøter


50-år jubileumsmiddag

Den 25. januar feiret Byggevareindustriens Forening sitt 50-års jubileum med festmiddag for tidligere styreformenn og daglige ledere i tillegg til gjester fra næringen. 

 

Generalforsamling

Byggevareindustriens generalforsamling ble avholdt 8. mai på Meet Ullevål ifm dag 2 av Boligkonferansen hvor temaet var Digital samhandling for en effektiv og lønnsom verdikjede - hva må vi gjøre sammen?

 

Studietur

Den 24. – 27. oktober arrangerte foreningen sin årlige studietur som denne gang gikk til Roma med ca. 60 deltagere. Thomas Thiis-Evensen deltok som faglig leder og vi hadde en innledning til det nye Roma ved Trond Hagerud fra Mapei som holdt et foredrag om hvilke trender de så innen bærekraft, rehab og klimaendringer gjennom sin virksomhet.

 

Høstmøte

Foreningens årlige høstmøte ble avholdt i Oslo 21. november med 30 deltagere som fikk høre foredrag om følgende. 

 • Hvor går norsk økonomi og markedet for bygg og anlegg? Nejra Macic, sjeføkonom Prognosesenteret
 • Hva skjer med Byggevareforordningen? Byggevareforordningen fastsetter regler for omsetning og tilsyn av CE-merkede byggevarer. EU-kommisjonen vurderer nå ulike alternativer til en revisjon av denne. Hanne Prestmo, seniorrådgiver Dibk
 • BREEAM bidrar til en grønnere byggenæring - status og veien videre. Katharina Bramslev, daglig leder  Grønn byggallianse
 • Digitaliseringsstrategi for byggenæringen. Arbeidet med Digitalt Veikart 2.0. Hva betyr dette for byggevareindustrien? Jon Karlsen, prosjektleder i BNL

Faste utvalg

Teknisk forum

For å følge opp regelverk, markedskrav, standardiseringsspørsmål med mer knyttet til byggevarer har Byggevareindustrien et teknisk utvalg kalt—"Teknisk Forum". Forumet har hatt 3 møter gjennom året med spesiell fokus på usirkulær økonomi, klimakrav og produktdatamalerI flere av møtene har det vært  gjesteforedrag som har gitt deltagerne oppdateringer innen relevante temaer relevant  for de tekniske ansvarlige blant våre medlemmer.

 

Digitalt forum

Digitalt forum ble etablert i 2016 og vil fortsette å være den åpne møte- og informasjonsplassen for vår medlemmer. Digitaliseringen av byggenæringen er et område som vi forventer kraftig utvikling og som vil påvirke oss som produsenter og eiere av vareinformasjon. Markedets tilgang til vareinformasjon eiet av produsentene har alltid vært et viktig område for Byggevareindustrien. Med vårt eierskap i Norsk Byggtjeneste og NOBB har dette vært en viktig arena og kanal inn mot distributørene men som man også ser er relevant for resten av næringen. Vi ser at det for produsenter og leverandører i en mer digitalisert næring vil være stadig viktigere å sikre eierskap og kontroll på egne varedata og effektiv distribusjonen av disse.

 

Standardiseringsutvalg for elektronisk handel

I Standardiseringsprosjektet som ble initiert av Trelast– og Byggevarehandelens Fellesorganisasjon (nå Virke Byggevarehandel) ble i 2009 via en avtale mellom Byggevareindustrien og TBF, etablert som et samarbeidsprosjekt. Våre representanter i standardiseringsutvalget i 2016 er; Terje Bredesen (Glava AS), Steinar Hovland (Moelven ASA), Roy Kenneth Grundtjern (Byggma AS) og Øyvind Skarholt (Byggevareindustrien). I 2017 har SU vært involvert ifm. berikelsen av NOBB med produktegenskaper samt at vi mar med å utvikle ny standard som muligjør elektronisk bestilling fra byggeplass der kunden kan angi hvor i bygget/på prosjektet byggevarene skal monteres/leveres.

 

Arrangementer 

Arendals-uka

For første gang deltok Byggevareindustriens forening på Arendalsuka med et eget arrangement. Temaet var “Klimaeffekter fra materialvalg i bygg” der blant annet Byggevareindustrien presenterte en analyse om norske byggevarers klimafortrinn. Betongelementforeningen hadde også overrekkelse av rapporten “Klimagassregnskap av tre- og betongkonstruksjoner“ il statsråd Ola Elvestuen som også deltok på møtet. Arrangementet ble holdt for fullsatt sal, og temaet har vakt stor interesse i etterkant.

<

 

 

BNLs arrangement om sirkulær økonomi

Byggevareindustrien deltok også med innlegg på BNLs arrangement om sirkulær økonomi.

 

Deltakelse i BNLs miljøforum

BNL arrangerer månedlig møte for det interne Miljøforumet hvor Byggevareindustrien deltar. Her tas miljørelevante saker opp som har relevans på tvers av bransjeorganisasjonene med mål om gjensidig informasjon og diskusjonsfora for mulig felles utspill i enkeltsaker. BNLs analyse av sirkulær økonomi er en sak hvor Byggevareindustriens forening har hatt en spesiell aktiv rolle.

 

Klima Energi Miljø-utvalget i EBA

Byggevareindustrien deltar sammen med BNL som de eneste medlemmene utover EBA egne medlemsbedrifter. I løpet av året er det arrangert 3 møter. I dette utvalget formidles og diskuteres miljøsaker som har spesiell relevans for entreprenørene. Miljøkrav til materialer, og fossil- og utslippsfrie byggeplasser og transport er eksempler på saker som har vært diskutert.

 

Grønt materialforum

Byggevareindustrien arrangerer sammen med Grønn byggallianse felles møter i Grønt materialforum som er en felles møteplass for medlemmer i de to organisasjonene. Dette er en fin møteplass for medlemmer av Byggevareindustrien å være i kontakt med resten av verdikjeden for å diskutere felles muligheter og utfordringer knyttet til ulike klima- og miljørelevante problemstillinger. I 2019 har det vært arrangert 4 slike møter med hhv tema innen kompetanse, substitusjon, klimagassutslipp fra materialer og betong. På møtene har det møtt mellom 30 og 60 deltakere.

 

Politikk - Høringer

Innspill på relevante høringer er en av aktivitetene som foreningen benytter for å påvirke relevante forutsetninger for medlemsbedriftene og byggenæringen. I 2019 sendte foreningen inn høringssvar i tilknytning til revisjon av Energiloven og energikartlegging for store foretak, nye kriterier for Husbanken samt et DOK8-forslag om materialbruk i det nye regjeringskvartalet.

 

Arbeidsområder

Markedstilsyn

Vi mener at en av de største truslene mot et seriøst byggevaremarked er direkteimport av byggevarer der den utførende har med seg egenimporterte materialer i leveransen. Disse produktene finner man ofte ikke byggevarehandelen eller de etablerte kanalene.

Høsten 2017 etablerte DiBK et prosjekt om tilsyn for bedre byggkvalitet. DiBK gjennomfører en utredning av tilsynsformene i byggenæringen, dvs. tilsyn med Sentral Godkjenning, kommunalt tilsyn og markedstilsyn. Hensikten med utredningen er å vurdere hvordan effekten av tilsynene kan bedres, slik at tilsynet i større grad kan bidra til økt byggkvalitet. Her deltok vi sammen med BNL, EBA og Byggmesterforbundet og ga innspill på følgende alternative modeller for å øke kvalitet og hyppighet på tilsyn i byggesak:

 • Privatisert bransjetilsyn etter el-tilsyns modellen
 • Statlig tilsyn ved en regionalisering av DiBK
 • Utvide og videreutvikle dagens uavhengige kontroll. 

 

Energi og miljø

I løpet av 2019 har det vært sirkulær økonomi og klimagassutslipp som har vært de mest fremtredende temaene knyttet til energi og miljø.

Innen sirkulær økonomi har et viktig punkt for foreningen vært å øke forståelsen hos markedet om at kravet til dokumentasjon også gjelder ombrukte byggevarer på lik linje som for nye byggevarer. Foreningen har også vært svært aktive i utarbeidelse og formidling av en BNL-analyse av sirkulær økonomi som bidrar til økt kunnskap mht krav og tiltak i hele næringen.

En analyse utført på vegne av BNL viser at byggevarer bidrar til rundt halvparten av byggenæringens totale klimagassutslipp. Med bakgrunn i dette arbeidet gjennomførte Byggevareindustrien en analyse som viser at norske byggevarer for en stor del er mer klimaeffektive enn tilsvarende importerte byggevarer, og har formidlet denne analysen i ulike foraer deriblant under Arendalsuka.

EPDer er fortsatt det foretrukne metoden for å dokumentere og etterspørre klimadokumentasjon knyttet til byggevarer. På høsten 2019 ble ny versjon av EPD-standarden EN 15804 vedtatt der en av de store endringene er at miljøbelastningene gjennom hele livsløpet skal dokumenteres. BREEAM Nor som klassifiseringsverktøy for byggs miljøprestasjon fortsetter å styrke sin posisjon, og arbeidet med ny versjon ble startet opp i 2019, md mål om at ny versjon skal foreligge i starten av 2021.

Byggevareindustriens forening har sammen med Betongelementforeningen arrangert lunsjseminarer i 5 byer der temaet har vært byggevarer og miljø. Det har vært godt oppmøte og stort engasjement rundt disse møtene. Felles tilbakemelding har vært at det har vært nyttig tilførsel av kompetanse, men at det skorter på kunnskap om hvordan stille gode og materialnøytrale klimakrav til materialer og bygg.Vi har også vært aktive i flere standardiseringskomiteer som er relatert til Energi og miljø.

 

Informasjonslogistikk

Et av våre strategiske mål er å sikre produsentenes interesser som eier av digital vareinformasjon. Så langt har den sterkeste driveren for å gjøre tilgjengelig digital vareinformasjon vært byggevarekjedenes økende fokus på netthandel. Her er NOBB en sentral kilde og løsning for å sikre effektiv distribusjon av digital vareinformasjon. Maskinlesbare beskrivelser av produktegenskaper vil være sentrale for netthandelsløsinger og verktøy for prosjektering. For at produsentene skal kunne ha en entydig måte å gjøre dette på vil vi Norge basere oss på buildingSMART sin dataordbok (buildingSmart Data Dictionary – bSDD). I tillegg kobles dette mot den internasjonale ETIM-klassifiseringen. I august 2017 startet NOBB med å få produsenter til å berike sin produkter i databasen med relevante egenskaper basert på dette.

En av utfordringene vi opplever innenfor området informasjonslogistikk er at det kommer krav fra markedet om å berike egne proprietære bedrifts eller bransjeløsninger. Dette er en ikke ønsket utvikling og er en risiko for at produsenter må berike mange ulike løsninger med samme produktinformasjon men i ulike formater. Dette er den største samlede utfordring der vi gjennom 2017 har innledet et tett og godt samarbeid med andre leverandørgrupperinger inne for bl.a. rør og elektro som også har egne bransjedatabaser (EFO på elektro og NRF på rør). Her er den største utfordringen leverandører av sluttbrukerløsninger som bygger nye proprietære løsninger og varedatabaser som ikke baserer seg på eksisterende tilgjengelig informasjon.

 

PDT - Produktdatamaler

Byggenæringen blir mer og mer digital. De fleste arkitekter og rådgivere prosjekterer nå i BIM-verktøy (bygningsinformasjonsmodell), og noen byggherrer har begynt å etterspørre digital tvilling av det fysiske bygget. Til nå har man i liten grad klart å kople byggevareprodukter til BIM, dette fordi at man ikke har klart å bli enige om hvilke formater og standarder vi skal levere informasjonen på.

Verdikjeden fra byggevarer bestilles og produseres og til de leveres ute på byggeplassen er meget godt egnet for standardisering og digitalisering. Informasjon om byggevarers egenskaper må distribueres sømløst mellom ulike digitale systemer - og følge gjennom hele byggets livsløp. Alle byggevarer skal tilfredsstille krav satt i standarder, lover og regler og av markedet.

Det er opprettet en komité i Standard Norge kalt SN/K 374 «Datamaler for produkter og systemer som inngår i bygg- og anlegg» som skal sørge for at det blir utarbeidet datamaler for ulike produktgrupper. Malene skal bestå av egenskaper som er relevante pr. produktgruppe. Videre skal det lages digitale «koblinger» slik at det blir mulig å bruke egenskapene inn i for eksempel BIM og i de ulike digitale systemene byggenæringen bruker. Komiteen har tatt utgangspunkt i produktdatamaler utarbeidet av Cobuilder med tillegg fra egenskaper i NOBB/ Byggtjeneste.

Det er fremover viktig at byggevareprodusentene selv har hånda på rattet når disse standardene settes, slik at vi beholder kontrollen på eierskapet til egne produktdata. Styret har iverksatt en prosess på hvordan dette arbeidet bes tas videre.

 

Digitalt Veikart 2.0 

BNL igansatte prosjektet Digitalt Veikart 2.0 på høsten 2019. Byggevareindustrien er med i prosjektledelsen med ansvaret for identifisering av digitale felleskomponenter for byggenæringen. Hensikten med digitalt veikart er å øke forståelsen og kompetansen hos lederne i næringen. Arbeidet bygger videre på Digitalt Veikart 1.0 og i Bygg21.

 

Prognoser og statistikker

Byggevareindustrien har en løpende avtale med Prognosesenteret om prognosesamarbeid sammen med BNL.

Byggevareindustriens egen salgsstatistikk distribueres månedlig og er en viktig indikator for bransjen der den enkelte produsent kan sammenligne seg opp mot bransjesnittet løpende månedlig. Hvert kvartal sendes det ut statistikk for import/eksport basert på SSB-tall som er bearbeidet av Prognosesenteret.

Foreningen utarbeider en årlig rapport som viser utvikling på resultat og avkastning for segmentene industri, entreprenører og byggevarehandel basert på 30 selskaper innenfor hvert segment som vi har fulgt siden 2003.

Vår årlige rapport som viser utviklingen til byggevarekjedene i Norge ble distribuert med et fakta ark pr kjede ift. nøkkeltall, særtrekk og kontaktpersoner som også er forbeholdt vår medlemmer.

Forsikringer

Byggevareindustrien tilbyr våre medlemmer som det er aktuelt for å benytte seg av NHO Forsikring og NHO tjenestepensjon som har avtale med Storebrand.

Internasjonalt samarbeid – Construction Products Europe

Foto:

Byggevareindustrien er medlem av den europeiske byggevareorganisasjonen Construction Products Europe – CPE og Jøns Sjøgren etterfulgte Øyvind Skarholt som foreningens representant i styret. CPE har sekretariat i Brüssel.

CPE konsentrerer i hovedsak sin virksomhet mot det som skjer på EU-nivå med berøring til byggevareindustrien, dvs. oppfølging i forhold til EU-direktiver, miljøkrav, standardisering, forskning mv. 

CPE har etablert en sterk posisjon i EU-systemet. Sentrale representanter for EU kommisjonen stiller ofte på møter for å redegjøre for saker og for å høre byggevareindustriens syn.

I 2019 har det vært særlig fokusert på revisjon av bygevareforordningen, SMART CE merking og sirkulærøkonomi.

Medlemmer

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: