Sirkulær økonomi

Sirkulær økonomi går ut på utnytte ressurser og produkter effektivt og så lenge som mulig i et eller flere kretsløp slik at minst mulig ressurser går tapt.  

Typiske begreper som går igjen når man omtaler sirkulær økonomi i byggenæringen er eksempelvis avfallsreduksjon, ombruk, material- og energigjenvinning, resirkulering og lang levetid. Her har byggevareindustrien en sentral rolle gjennom å designe og produsere byggevarene slik at sirkulære egenskaper hensyntas både under produksjonen, når byggevaren er i bruk og etter endt levetid. 

Vi er opptatt av å utnytte resirkulerte og gjerne kortreise råvarer under produksjonen av nye byggevarer, at byggevarene har god kvalitet med lang levetid, og at produktene er egnet til enten ombruk eller materialgjenvinning etter endt levetid. Digital produktinformasjon basert på standardiserte produktdatamaler tilrettelegger for fremtidig sirkulær bruk av ressursene enten i form av ombruk eller materialgjenvinning.  

Byggevareprodusentene er avhengige av forutsigbarhet knyttet til resirkulerte råvarer både med hensyn til mengder og kvalitet for å kunne levere produkter med en gitt kvalitet. Her er avfallsselskapene og entreprenørene gode og viktige samarbeidspartnere som bidrar til at råvarekvaliteten blir god nok til bruk i produksjon av nye produkter. Det samme gjelder når produkter etter endt levetid skal inn i et nytt kretsløp som nye råvarer eller til ombruk.  

Økt sirkularitet i byggenæringen innebærer godt samarbeid gjennom hele verdikjeden. Byggevareindustrien deltar derfor i flere samarbeidsfora og standardiseringskomiteer som legger grunnlaget for en mer sirkulær byggenæring. 

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: