Klima

Norge har under Parisavtalen forpliktet seg til å redusere utslippene av klimagasser med minst 50 prosent og opp mot 55 prosent i 2030. I tillegg har Norge det langsiktige målet om 90-95 prosent reduksjon i klimagassutslippene innen 2050 i forhold til utslippsnivået i 1990. For å nå disse målene må både de kvotepliktige og de ikke -kvotepliktige utslippene reduseres.  

Norsk byggenæring er ansvarlig for rundt 15 % av Norges totale klimagassutslipp. Når vi ser på de totale klimagassutslippene som norsk byggenæring genererer, inkludert produksjon utenlands, utgjør byggevareproduksjonen omtrent halvparten av utslippene. Det er derfor avgjørende at myndigheter og Byggevareindustrien samarbeider tett for å redusere byggenæringens utslipp.  

Norske byggevarer er mer klimaeffektive enn importerte byggevarer. Dette er det flere årsaker til, blant annet bruk av norsk vannkraft, utvikling og bruk av lavkarbonbetong, betydelig bruk av resirkulerte råvarer, en effektiv og optimalisert produksjon og korte transportavstander.  

For å sikre like konkurransevilkår både mellom tilsvarende produkter og mellom ulike materialer dokumenteres byggevarenes miljøpåvirkning gjennom standardiserte miljødeklarasjoner (EPD), som benyttes i helhetlige livsløpsanalyser på bygg- eller anleggsnivå. Standardisert beregningsmetodikk i hht. NS 3720 er da en forutsetning for å sikre forutsigbarhet og like konkurransevilkår.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: