Revidert nasjonalbudsjett 2020

Byggevareindustrien har fulgt Regjeringens fremleggingen av revidert nasjonalbudsjett.

Alle detaljene fra revidert nasjonalbudsjett finner dere her.

BNLs reaksjon finner dere her

Noen punkter:

Eiendomsskatt - maksimal sats for bolig og fritidsbolig fra 2022
Regjeringen tar sikte på å redusere den maksimale eiendomsskattesatsen for bolig og fritidsbolig fra 2022, ikke fra 2021 som varslet i Prop. 1 LS (2019–2020) Skatter, avgifter og toll 2020.
Se omtale i Prop. 107 LS (2019–2020) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga punkt 10.2.Kommuneøkonomi 

Dette gjelder bare kommuneøkonomien i 2020, hvordan det blir i 2021 ble også lagt frem i dag, det finner dere her

Permittering
Ved permittering er arbeidsgiver pålagt arbeidsfritak og arbeidsgiver fritatt for sin lønnsplikt etter lønnspliktperioden utløper. Arbeidsforholdet består, og det forutsettes at arbeidsstans kun er midlertidig. Permitteringer er et viktig virkemiddel som arbeidsgivere har for å redusere lønnskostnader i situasjoner med redusert aktivitet. Reduksjonen i lønnskostnader er med på å sikre at arbeidsforhold som er lønnsomme opprettholdes. Kostnadene ved permittering deles mellom arbeidsgivere, staten og de som blir permitterte. Arbeidsgivere har lønnsplikt for en gitt periode, den er normalt de første 15 dager av permitteringsperioden, men er nå midlertidig redusert til 2 dager. Etter denne lønnspliktperioden mottar permitterte dagpenger som finansieres over folketrygden. Maksimal periode med fritak for lønnsplikt under permittering etter permitteringslønnsloven er 26 uker i løpet av en 18-månedersperiode. I denne perioden kan permitterte motta dagpenger. Etter fritaksperioden gjeninntrer arbeidsgivers lønnsplikt, selv om det fortsatt er mangel på arbeid. Regjeringen foreslår å forlenge perioden med fritak for lønnsplikt ut oktober 2020. Se nærmere omtale i Revidert nasjonalbudsjett 2020 avsnitt 2.1 og 3.5.


WLTP – engangsavgift for varebiler
Regjeringen vil fra 1. januar 2021 gjennomføre overgang til ny metode for måling av CO2-utslipp (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure, WLTP) i engangsavgiften for varebiler. I RNB 2020 varsles det at overgangen vil følge malen fra overgangen for personbiler, ved at endringene gjøres innenfor en provenynøytral ramme. og at de nødvendige justeringene av satser og innslagspunkt i hovedsakelig skjer innenfor CO2-komponenten i engangsavgiften.
Se omtale i Prop. 107 LS (2019–2020) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga kapittel 14.

Husbanken
Det bevilges ikke noe ekstra ut over det som er kjent, detaljene står på s. 96 her.

Jernbane
Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til jernbaneinvesteringer med 826 millioner kroner. Pengene skal gå til å dekke økte utgifter på Follobanen, Vestfoldbanen (Drammen–Kobbervikdalen og Nykirke–Barkåker) og Østfoldbanen (Sandbukta–Moss–Såstad). Det er opprinnelig satt av 528 millioner kroner til planleggingsmidler på Ringeriksbanen i 2020. Som følge av de økte utgiftene til investeringsprosjekter til jernbane, foreslår regjeringen å redusere bevilgningen til planlegging med 278 millioner kroner. Det skal fortsatt opprettholdes framdrift i prosjektet med Ringeriksbanen, med sikte på investeringsbeslutning i 2021. I tillegg foreslår regjeringen å utsette utbyggingen av Kleverud–Sørli–Åkersvika. Dette tilsvarer 180 millioner kroner i 2020 og 510 millioner kroner i 2021. Byggestart vil bli vurdert i statsbudsjettet for 2022. Det er ingen endringer i den videre planleggingen av utbyggingen inn mot Hamar. Regjeringen foreslår at Samferdselsdepartementet kan stille garanti til Norske tog for å finansiering av 30 nye lokaltog til østlandsområdet. Regjeringen foreslår å ikke ta ut utbytte fra Vygruppen som følge av virusutbruddet. Dette tilsvarer 185 millioner kroner i reduserte inntekter.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: