Byggevareindustrien

Gå BNLs temaside om korona-situasjonen

Innhold

Relevante korona-tiltak for byggevareindustrien

Vi har laget en oversikt over myndighetenes tiltak som er relevante for industrien i tilknytning til koronasituasjonen pr. 24. mars 2020, kl. 16.30

Notatet oppsummerer tiltak fra Regjeringen knyttet til korona-situasjonen som kan ha direkte relevans til industrien.

Flere tiltak vil indirekte ha relevans for industrien, eksempelvis tiltak knyttet til husholdninger, men disse er ikke inkludert i notatet.

I tillegg til disse 4 krisepakkene (så langt), har Norges bank satt ned utlånsrenten 2 ganger (13 og 20. mars), og utlånsrenten ligger nå på 0.25 %. Norges bank utelukker ikke flere kutt.

Krisepakke 1 (16. mars)
Permittering:
 • Myndighetene sikrer full lønn (inntil 6G) i minimum 20 dager fra permittering, derav staten dekker fra dag 3 til 20. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft 20. mars og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.
Sykepenger:
 • Arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til korona-pandemien reduseres til 3 dager. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.
Omsorgspenger:
 • Arbeidsgiverperioden for betalingen av omsorgspenger reduseres til 3 dager. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.
Tiltak for bedrifter og bransjer:
 • Utsetter innbetaling av merverdiavgift som forfaller 14. april 2020.
 • Utsetter innbetaling av den andre terminen for forskuddsskatt for selskaper som forfaller 15. april 2020.

Stortinget ba utover dette regjeringen om å:

 • Etablere statlige lånegarantier for alle berørte bransjer. 
Krisepakke 2 (19. mars)
 • Arbeidsgiveravgiften senkes med fire prosentpoeng i en termin (to måneder).
 • Nettundervisning fra voksenopplæring, universiteter, høgskoler og fagskoler skal tilgjengeliggjøres.
Krisepakke 3 (20. mars)
Skatter på formue og inntekt

Selskapsskatter mv. fra upersonlige skattytere utenom petroleum: Regjeringen foreslår å utsette fristen for innbetaling av den andre terminen for forskuddsskatt for selskap fra 15. april til 1. september i 2020.

Finansskatt

Skatt på lønn: Regjeringen foreslår å utsette fristen for innbetaling av arbeidsgiveravgift fra 15. mai til 15. august i 2020.

Skatt på overskudd: Regjeringen foreslår å utsette fristen for innbetaling av den andre terminen for forskuddsskatt for selskap fra 15. april til 1. september i 2020.

Merverdiavgift

Regjeringen foreslår å utsette fristen for å betale merverdiavgift for første termin fra 14. april til 10. juni 2020. Regjeringen forslår også å redusere den lave merverdiavgiftssatsen fra 12 til 8 pst. i perioden fra og med 20. mars 2020 til og med 31. oktober 2020.

Folketrygdens inntekter

Arbeidsgiveravgift: Regjeringen foreslår å utsette fristen for innbetaling av arbeidsgiveravgift fra 15. mai til 15. august i 2020.

Utsatt overføring av skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten

Finansdepartementet mener det i lys av den pågående situasjonen er fornuftig at overføringen likevel ikke gjennomføres 1. juni 2020 og har gitt sin tilslutning til Skatteetatens anbefaling om overføring 1. november 2020.

Krisepakke 4 (23.mars)
 • Innovasjon Norge setter ned rentene med 1 prosentpoeng på lavrisikolån og 1,25 prosentpoeng for risikolån. Renteendringen gjennomføres for nye lån fra 23. mars og for løpende lån fra 15. april.
 • Innovasjon Norge vil også tilby avdragsutsettelse, og en rekke prosesser er forenklet for at det skal bli enklere å utnytte Innovasjon Norges låne- og tilskuddsrammer.
 • Oppstartlån økes fra maksimalt 1,5 millioner kroner til 2 millioner, uten at det stilles økte krav til kausjon eller egenkapital.
Ny garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter

Det er foreløpig ikke kjent når ordningen iverksettes, men det forventes at det vil skje så raskt som mulig

Hvem kan få lån?

 • Garantiordningen gjelder lån til små og mellomstore bedrifter med virksomhet i Norge
 • Bedriften må ha fått et akutt behov for likviditet som følge av korona-utbruddet.
 • Bedriften kan ikke ha vært i økonomiske vanskeligheter per 31. desember 2019
 • Lån skal bare gis til virksomheter som forventes å være lønnsomme under “normale markedsforhold”

Lånebeløp og forutsetninger

 • Hovedregelen er at lånebeløpet ikke skal overstige to ganger bedriftens lønnskostnader i 2019, inkludert sosiale avgifter og kostnader til innleid personell.
 • Alternativt kan lånebeløpet utgjør opp til 25 % av bedriftens omsetning i 2019.
 • Lånet skal uansett ikke være større enn 50 millioner kroner
 • Ikke ha en løpetid på mer enn tre år.
 • Så langt som mulig ha samme betingelser som et tilsvarende lån til en tilsvarende låntaker ville hatt i en normal markedssituasjon
 • Lån som allerede er innvilget, kan ikke overføres til ordningen.
 • Ordningen gjelder kun nye lån som blir innvilget etter at lovforslaget har trådt i kraft og frem til 1. juni 2020 (vil muligens forlenges).
 • Alle lån må publiseres i det offentlige registeret over offentlig støtte.

Ikrafttredelse:

 • Loven trer i kraft ……..

Små og mellomstore bedrifter

Små og mellomstore bedrifter defineres som i EØS-regelverket ellers: virksomheter som sysselsetter færre enn 250 personer, og som har en årlig omsetning på ikke mer enn 50 mill. euro eller en årlig samlet balanse på ikke mer enn 43 mill. euro.

Det er her viktig å være oppmerksom på at en «virksomhet» i EØS-forstand ikke nødvendigvis er sammenfallende med den juridiske organiseringen. Dette innebærer for eksempel at et morselskap og dets datterselskap etter omstendighetene kan anses som èn virksomhet for statsstøtteformål. Det må gjøres en konkret vurdering i det enkelte tilfelle, men det er uansett viktig å ha i bakhodet at flere selskaper kan sees under ett.

Bruk av ordningen i praksis

Garantirammen på 50 milliarder skal fordeles på finansinstitusjoner som driver virksomhet i Norge basert på finansforetakenes markedsandeler i markedet for lån til små og mellomstore bedrifter.

Når rammen først er fordelt skal det i utgangspunktet være opp til bankene å vurdere om vilkårene for å benytte ordningen er oppfylt, men all bruk av ordningen må rapporteres til myndighetene.

Hvis du vil lese hele loven, se her

Gjenopprettelse av Statens obligasjonsfond

Dette innebærer:

 • Regjeringen gjenoppretter Statens obligasjonsfond med en ramme på inntil 50 milliarder kroner.
 • Tiltaket er rettet mot større norske selskaper, uavhengig av bransje, som låner penger i kredittobligasjonsmarkedet.
 • Fondet skal forvaltes av Folketrygdfondet, som vil ta stilling til hvilke obligasjonslån fondet skal investeres i.
 • Detaljene for fondet er fortsatt ikke klare, men forhåpentligvis i løpet av uke 13.

Du finner notatet i pdf-format her

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: