Kalkulator for beregning av miljøpåvirkning fra transport av byggevarer

Østfoldforskning har på oppdrag fra Byggevareindustrien og EPD-Norge utviklet en forenklet EPD transportkalkulator som beregner potensiell miljøpåvirkning knyttet til transport av byggevarer.

Transportkalkulatoren kan både brukes som et supplement til transportutslipp oppgitt i EPD-er når transportbidraget raskt skal beregnes for en gitt byggeplass, eller miljøbelastningene ikke er oppgitt i EPDer.

Kalkulatoren viser med noen få tastetrykk hvor stor miljøbelastningen er knyttet til transport av byggevarer. Enkelt og greit gir kalkulatoren en god indikasjon på miljøkonsekvenser i forbindelse med transport av varer. Brukeren vil umiddelbart få en grafisk fremstilling av hvor mye av miljøbelastningen som kommer fra transport vs. produksjon og hvordan endring av transport, det være seg type transport og/eller distanse påvirker den totale miljøbelastningen.

Kalkulatoren kan være et nyttig verktøy både for produsenter, miljørådgivere, innkjøpere, beslutningstakere osv som har mål om å redusere miljøbelastninger knyttet til enten et helt prosjekt eller kun til selve transporten av byggevarer.

Resultatet av slike beregninger vil eksempelvis kunne være at man velger kortreiste byggevarer, velger et gitt transportmiddel med drivstoff som medfører mindre miljøutslipp eller velger transportmidler med lavere utslipp (eksempelvis båt i stedet for lastebil).

http://lca.as/ChartImg.axd?i=charts_0/chart_0_4.png&g=1fe498fb275542d5a142702d5db340e3http://lca.as/ChartImg.axd?i=charts_0/chart_0_8.png&g=7fd93b69bf4144f0a17e485fb25162e3

Eksempel på grafisk resultat av miljøbelastningen fordelt mellom produkt og transport for to tilfeller. Her er betongelement brukt som eksempel.

Figuren til venstre er et eksempel med transport fra importert produkt der hovedtransporten går med båt fra Latvia, mens figuren illustrerer transportandelen for et lokalprodusert produkt (50 km fra byggeplass). I begge eksemplene er det antatt samme miljøbelastning fra produksjon av byggevaren noe som trolig ikke er tilfelle.

På sikt kan bruken av transportkalkulatoren være et bidrag til reduserte miljøbelastninger ved at produsentene og prosjektene også har fokus på hvordan utslipp fra transport kan reduseres.

Miljøpåvirkninger for transport i kalkulatoren er modellert med bruk av LCA-databasen Ecoinvent versjon 3.1 og beregnet ved bruk av programvaren SimaPro. Miljødataene kan derfor avvike noe fra spesifikke data oppgitt i EPDer.

EPD-transportkalkulatoren er tilgjengelig for alle og finnes på Østfoldforsknings hjemmeside; www.lca.no

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: