1

Veileder for miljøvennlige materialvalg

NGBC har lansert en veileder som skal gjøre det enklere for byggherrer å ta miljøvennlige materialvalg. Arbeidet som ligger bak denne veilederen har vært et fellesnordisk prosjekt, Nordic Guide to Sustainable Materials, med mål om å definere felles kriterier for hvordan definere "miljøvennlige" byggevarer

I de fire deltakende landene har det vært arrangert flere nasjonale workshops der en har kommet til enighet om disse kriterieriene. Her har blant annet flere byggevareprodusenter deltatt i tillegg til byggherrer, arkitekter og rådgivere, entreprenører, myndigheter og forskningsmiljøer.

Et av resultatene fra prosjektet er en veileder med forslag til konkrete funksjons- og dokumentasjonskrav til bygningsprodukter på tre ambisjonsnivåer. Byggherren velger hvilket ambisjonsnivå han vil legge seg på og kan klippe kravene fra guiden rett inn i sin beskrivelse. Kravene kan brukes for nybygg, rehabilitering eller vedlikeholdsprosjekter og er felles for de nordiske landene som har deltatt i prosjektet.

Det er nå mulig at byggherrer i Norden og Norden benytter disse harmoniserte kravene, slik at prosessen blir enklere og rimeligere for både bestiller og tilbyder, og man slipper ulike krav fra et prosjekt til et annet. NGBC har også hatt nytte av arbeidet i BREEAM-NOR, der flere, om ikke alle kravene, vil ligge når ny versjon kommer.

Prosjektet som har gått over to år, har i tillegg til veilederen utarbeidet flere rapporter, blant annet en brosjyre som informerer om EPD og hva den kan brukes til. Nordisk prosjektleder har vært Katharina Bramslev fra Grønn byggallianse og norsk prosjektleder har vært Trine Dyrstad Pettersen fra Byggevareindustriens forening.

NGBC vil arrangere et 3-timers materialseminar som tar for seg de harmoniserte nordiske kriteriene, hvordan man kan stille og følge opp konkrete og hensiktsmessige materialkrav ved anskaffelser og hvordan materialkravene vil ivaretas i ny BREEAM-NOR manual. Byggevareindustriens medlemmer betaler 1500 kr. Seminaret arrangeres 22.juni i Oslo.

Veilederen og andre publikasjoner fra prosjektet ligger tilgjengelig på NGBC sine nettsider, men kan også lastes ned her.

Veileder for Anskaffelse av miljøvennlige bygningsprodukter

EPD-brosjyren

Link til NGBC-hjemmesider der alt kan finnes.

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00| byggevare@bnl.no

  • Byggevareindustrien
    er tilsluttet